Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Адыгэр Урысие Федерацием рафыным пае Ростов ащагъ


Адыгэ Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Адыгэ кIалэу, Сирие заом къыхэкIыжьыгъэу, Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Мамхыгъэ щыпсэущтыгъэу Бэлкъар Мухьамад, щышъхьэIум и 29-м, хьыкумэт къулыкъухэм аубыти къалэу Ростов-На-Дон ащыгъ Урысие Федерацием рафыным пае. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм щыщ активистгорэм къытиIуагъ. 

Илъэс ипкIэ хьыкумэт къулыкъухэм Мухьамад Сирие паспортэу иIыгъагъэр тэрэзэп аIуи Iырахыгъагъ ыкIи хэкум утыгъэкIыщт къыраIогъагъ. Мухьамэд зи зэримылажьэр къыущыхьатыным пае мазэ заулэ ипэкIэ Сирие къэралым илIыкIоу Москва дэсым идэжь куи паспорткIэ къыдихыжьыгъ. Ау ащ емылъытыгъу аубыти Ростов ащагъ хэкум рафыным пае. 

Активистым къызэрэтиIуагъэмкIэ Мухьамад адвукатгорэ иIэу мы Iофым дэлажьэ.