Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ зэрэ­хъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ


Чъэпыогъум и 5, 2016 илъэс

Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэ­хъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ респуб­ликэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Адыге­им щы­псэухэрэм ыкIи хьакIэхэм къафэгу­шIуагъ ­Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Джащ фэдэу мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат, Архангельскэ хэкум игу­бернаторэу Игорь Орловыр, Премьер-министрэм ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ ­Наталья Широковар, федеральнэ ин­спек­тор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, феде­ральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIы­кIохэр, IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэ тилъэпкъэгъухэр, нэмыкIхэри.


АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьа­бзэм пэублэ псалъэ къыщи­шIызэ, мэфэкIэу хагъэунэфы­кIырэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм, республикэм исхэм къафэгу­шIуагъ. Урысыем хэтэу Адыге­ир субъект шъхьаф хъунымкIэ зишIогъэшхо къэкIуагъэу ылъы­тагъэр мыщ щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэ­гурыIоныгъ, языкIыныгъ ары.

— Мэхьанэшхо зиIэ уахътэ­хэм ялъэхъан тицIыфхэм акъы­лыгъэ къызхагъафэ, уичIыгу шIу плъэгъун зэрэфаемкIэ щы­сэ дэгъу къагъэлъагъо. Ащ ишIуа­гъэкIэ мы илъэсхэм къа­кIоцI лъэпкъ ыкIи дин зэгуры­Iоныгъэ тазыфагу илъэу тызэдэпсэу, Iоф тэшIэ, ыпэкIэ тылъэкIуатэ, — къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

Экономикэм, бюджетым, спортым, культурэм, нэмыкI лъэныкъохэмкIи республикэм хэхъоныгъэхэр зэриIэхэм, гъунэгъу шъолъырхэм зэгурыIо­ныгъэ адыриIэу язэпхыныгъэ зэрагъэпытэрэм АР-м и ЛIы­шъхьэ къыкIигъэтхъыгъ.

ТхьакIущынэ Аслъан «Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ хъу­гъэ» зыфиIорэ шIэжь медалыр нэбгырэ заулэмэ афи­гъэшъошагъ. Ахэр: Джарымэ Ас­лъан, МэщбэшIэ Исхьакъ, ЛIы­Iужъу Адам, Владимир На­рож­нэр, Александр Дорофеевыр, Дзыбэ Ким, ГъукIэлI Нурбый, Къоджэ Аслъан, Игорь Орловыр, КъумпIыл ­Му­рат, Хъо­псэрыкъо Мурат.


Республикэр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгу­шIуагъэх АР-м иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат, Архангельскэ хэкум игубернаторэу Игорь Орловыр.

— Илъэс зэкIэлъыкIохэм республикэр ылъэ пытэу теу­цон, гъэхъэгъэшIухэм афэкIон ылъэкIыгъ. Непэ Адыгеир хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ ама­лышIухэр зыIэкIэлъ субъектэу щыт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм итворческэ купхэм, орэдыIохэм къатыгъэ концертым мэфэкI зэхахьэр къыгъэбаигъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх

adygvoice.ru