Хы Iушъо Шапсыгъэм щыщ къэшъуакIо купэу "Нартхэр" апэрэ чIыпIэр къихьыгъ


Чъэпыогъум и 26-м, къалэу Санкт-Петербург Урысие Федерацием щыпсэурэ лъэпкъхэм якъашъохэм язэIухыгъэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. Ащ апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ хы Iушъо Щапсыгъэм щыщ Адыгэ къэшъуакIо купэу "Шапсыгъэхэм Я Нартхэр".

"Нартхэр" илъэсищ ипэкIэ зэхащагъ. Купыр зигъасэрэр Лый Артур.