Дунае зэнэкъокъум Бабыгу Олег апэрэ чIыпIэр къихьыгъ


Бабыгу Олег сэмэгум щыт

ШэкIогъум и 13, 2016 илъэс, Софие

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ кIалэу Бабыгу Олег, Болгарие хэгъэгум икъэлашъхьэу Софие щыкIорэ самбэ бэнэнымкIэ идунае зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къихьыгъ, дышъэ медал къыратыгъ.

Бабыгу Олег килограм 74-рэ къэзыщэчъырэ купым хэтыгъ. Финалым ар текIуагъ Курджым щыщ бэнакIоу Леваном Нахуцришвили. Олег игъэсакIохэр Хьэпае Арамбыйрэ Ким Русланрэ.