Шъачэ щыкIуагъэ Дунэе кинофестивалым фильмэу "Черкешенка"-р щагъэлъэпIагъ

СэмэгумкIэ щыт Нэгъэплъэ Аскэрбый 

Тыгъэгъазэм и 10-м щегъэжьагъэу и 16-м нэс, Дунэе кинофестивалэу «Ирида» зыфиIорэр къалэу Шъачэ апэрэу щыкIуагъ. Ащ анахь фильм гъэшIуагъэхэу къыщыхахыгъэхэм ащыщ Нэгъэплъэ Аскэрбый ышIыгъэ фильмэу «Черкешенка (Адыгэ бзылъфыгъ)» зыфиIорэр. 

2017-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ Дунэе фестивалэу Лондон щыкIощтым Нэгъаплъэм ифильмэ къыща­гъэлъэгъонэу Шъачэ щызэхащэгъэ зэIукIэшхом унашъо щашIыгъ.

Шъачэ щыкIуагъэ Дунэе кинофестивалэр зигъэхьазырыгъэр ыкIи ащ итхьэмэтагъэр британием щыпсэурэ Адыгэ тхакIоу Бэлагъэ Любэ.

Зэшъхьэгъусэхэу Къандур Мухьидинрэ Бэлагъэ Любэрэ.