Иордание: Джанбэч Зухди Адыгэ хасэ гупчъэм итхьэматэу хадзыгъ


Щылэ мазэм и 14-м, Иордание щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм, щылэ мазэ и I3-м хасэм игъэцэкIакIо купэу хадзыгъагъэхэм зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хасэм итхьэматэу хадзыгъ Джанбэч Зухди. Тхьэматэм игуадзэу хадзыгъ Жъажъый Дэхщан Раид .  Хасэм исекретарэу хадзыгъ Абыдэ Нэузэт. Финанс Iофым ипащэу хадзыгъ Щыкъым Мухьамад . КъакIорэ зэхэсыгъом зэфэшъхьэф комитетхэм япащэхэр агъэнэфэщтых. Джащ фэдэу къалэу Амман щыщ Адыгэ активистым къытиIуагъ.

Тыгъуасэ, щылэ мазэм и 13-м, хэсэм хэдзынхэу иIагъэм нэбгрэ 2000-м нахьыбэ хэлэжьагъ. Ахэм гъэцэкIакIо купым хэтыщт нэбгрэ 15 къыхадзыгъ. Мы хэдзынхэм куп 2 щызэнэкъокъугъэх. Хасэм итхьэмэтагъэу Къэрдэн Самир икупрэ, Джанбэч Зухди икупрэ.

Къэрдэным икуп щыщэу нэбгри 3 неIэп гъэцэкIакIо купын хэхьэн зилъэкIыгъэр. Джанбэч Зухди икуп щыщэу нэбгрэ 12 хэхьэнхэ алъэкIыгъ.


СэмэгумкIэ атIуанэрэр Къэрдэн Самир, ащанэрэр Джанбэч Зухди