Хэку гъэзэжьынымкIэ дунае хасэм Америкэм къотамэ къыщызэIуихыгъ


Мэкъуогъум и 1-м, дунае хасэу "Хэку ГъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ" (CRO) зыфиIорэм, Америкэ Хэгъэгу Зэготхэм ит къалэу Ню-Джерси къотамэ къыщызэIуихыгъ. Джащ фэдэу дунае хасэм фасебукум нэкIубгъоу щриIэм къыщатхыгъ facebook.com.

"Хэку ГъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр" 2014-рэ илъэсыр ары зызэхащагъэр. Ащ къэралыгъо 15 ащыщ Адыгэхэр хэтых. Хасэм иIофис шъхьаIэр Канада ит.

Илъэси 3-м къыкIоцI дунае хасэр ихэку къэзыгъэзэжьыгъэ нэбгрэ 30 фэдиз IэпыIэгъу фэхъугъ. Ахэм ащыщ купхэм процент зыхэмылъ чIыфэ аратыгъ бизнес цыкIу къызэIуахынэу. Зы купхэм къохьлъатэ билтхэр къафащэфыгъ хэкум къэсыныхэм пае. НэмыкI купхэм нэмыкI IэпыIэгъухэри аратыгъ. Мыхэм нэмыкIэу, дунае хасэр Сирием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщэу егъэзыгъэхэм  IэпыIэгъу афэхъугъ.

Хасэм бзи 5-кIэ ыгъэлажьэу сайт иI. Ар мыщкIэ ухэхьэн плъэкIыщт croworld.org.

AdygPlus