Адыгэ сайт: Адыгабзэр мыкIодыным пае сыд шIэгъэн фаер?


Непэ, гъэнэфагъэу Адыгэхэм Адыгабзэр зышIуагъэкIодын гъогум техьагъэхэу макIох, мачъэх пIоми ухэукъощтэп. Мыщ фэдэу бзэр зыфэкIодырэм шъхьэусыгъо бэ иI, ау ахэм лъапсэу афэхъурэр мыхэр арых :

1. Адыгэхэр итэкъохьыгъэхэу зэрэщытыр.

2. Урысые-Федерацием ихьыкумэтрэ ипарламентрэ лъэпкъ бзэхэм политикэу афыряIэр ыкIи законэу къыдагъэкIыхэрэр арых.

Адыгабзэр хэхъон гъогум тедгъэхьэным пае занкIэу къэтIощт шIэгъэн фаехэр къызэкIэлъыкIоу:

1. АдыгабзэкIэ чэщи мафи мэлажьэрэ тв-спутник къызэIухыгъэныр. Мы тв-м игупчъэ Европэм итмэ нахьышIу.

2. АдыгабзэкIэ чэщи мафи мэлажьэрэ радио. Мыщи игупчъэ Европэм итмэ нахьышIу.

3. Къэралыгъом емыпхыгъэ Адыгэ егъэджапIэхэр къызэIухыгъэныр. Мыхэм бзэ шъхьаIэу ачIэлъыщтыр Адыгабзэр ары, ытIанэ нэмыкI бзэхэр къыкIэлъыкIощт. Мы егъэджапIэхэр хэкуми хэхэсми къыщызэIутхын тлъэкIыщт.

4. АдыгабзэкIэ чэщи мафи мэлажьэрэ интернет сайт. Мыщ Адыгэ лъэпкъым епхыгъэ пстэуми афэгъэхьыгъэу тхыгъэхэр итыщтых ыкIи Адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэлэжьэн, ихэгъэхъон афэгъэхьыгъэ лъэныкъо пстэури итыщтых.

5. Адыгабзэм фэлажьэр дунае фонд къызэIухыгъэныр.

Мы Iофыгъохэм анэмыкIхэри щыIэх ау анахь шъхьаIхэр ары къэттхыгъэхэр. Непэ тихнологием амал къытеты мы Iофыгъохэр тгъэцэкIэнэу ыкIи ахъщэу атефэщтыри бэдэдэп. Неущ тымыIоу непэ мыхэр тгъэцэкIэнэу тфежьэнэу ары.

Мы Iофыгъохэр тгъэцэкIэным пае апэдэдэу сыд шIэгъэн фаер?

Дунае Адыгабзэ хасэ зэхэщэгъэныр ары. Ащ Адыгабзэм фэгумэкIырэ пстэури хэхьэщтых. Ащ изэхэщэн пае узэхэхьэн фаеп, хэти ежь зыдэщыIэм щыIэу мы хасэр зэхэтщэн тлъэкIыщт интернетымкIэ.

Iоф цыкIу тфежьэмэ Iоф цыкIу хъущтыр, Iоф ин тфежьэм Iоф ин хъущтыр.

Адыгэ Сайт