КъокIаскъо Мартин шъхьафит хъужьыгъ


ЩышъхьаIум и 23-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм иапшъэрэ судым КъокIаскъо Мартин исуд кIофэ нэс унэм ыкIын фимытэу Нальщыч судым тырилъхьэгъагъэр щигъэзиягъ. Мы унашъом къыхэкIэу Мартин шъхьафитэу теди кIон-зекIон ылъэкIыщт.

БлэкIыгъэ мазэм, бэдзэогъум и 7-м, Мартин полицием ыубытыгъагъ наркотикхэр ыIыгъ аIуи. Хьапсым тэкIурэ чIагъэси ытIанэ унэм къагъэкIожьыгъагъ ау унэм ыкIын фимытэу.

Адыгэ лъэпкъ Iофлэжьхэм къызэраIорэмкIэ Мартин зи мыхъун ышIагъэп ыкIи къыпалъхьэнэу зыфаIохэрэм зи лъапсэ яIэп. Мартин зэрэкъотыщтхэр, зэрэфэбэнэщтхэр цIыфбэхэм къаIо.