16 August 2015

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшыч Бэлагъэ Любэ и пресс-конференцие екIуэкIащ


ШыщхьэIу мазэм и пэщIэдзэ махуэхэм «Советскэ ЩIалэгъуалэ» газетым и редакцием усакIуэ, журналист, продюсер Бэлагъэ Любэ и пресс-конференцие екIуэкIащ. 

ЗэIущIэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар усакIуэм и гъащIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ IуэхугъитIщ: «Царица» спектаклым мэкъуауэгъуэм Лондон екIуэкIа и япэ гъэлъэгъуэнгъэмрэ Налшык къыщыдэкIа Любэ и тхылъ «Виндзор и уэшх щхъуафэхэр» жыхуиIэмрэщ.

«Царица» спектаклыр Бэлагъэ Любэ усэу итха роман-драмэм къытращIыкIыжауэ аращ. Романыр затепсэлъхьыр Мария, адыгэ пщым ипхъу Гуащэней и гъащIэрщ. Абы цIыху куэдым ямыщIа Гуащэнейрэ урысеипщ зратамрэ я зэхущытыкIэхэм топсэлъыхьыж, лъагъуныгъэ куу я зэхуаку дэлъамкIэ къызэIуха хъу тхыдэщ. Любэ зэман гуэркIэ а Iуэхугъэхэм епха архивыр иджащ икIи лъэныкъуэщIэкIэ тхыдэр цIыхум къыхузэIуихыжащ. Абы и тхыдэм Марие пкъы зыхэлъ адыгэ хабзэкIэ гъэнщIа цIыхубзу къыхощыж, зыми емылъытауэ Урысеипщым и щхьэхъусэу щыт, Урысеимрэ Къэбэрдеимрэ лIэщIыгъуэ 450 щIигъукIэ зэрызыгъэубыда. А Iуэхугъуэ Налшык къалэ щекIэкIам пресс-конференциер зыгъэхьэзыра Къэбэрдей-Балъкъэрым и заслуженэ журналист Къардэн Маринэ Хуитыныгъэ радиом зыхуигъэзащ:

- Бэлагъэ Любэрэ сэрэ куэд щIауэ дызэроцIыху, МГУ факултет журналистики дыздеджауэ. ЗэрысщIэщи, Любэ Инджылым куэд щIауэ щопсэу. ФейсбукымкIэ дызэрощIэ, дызэхуотхэ. Любэ и спектакл Лондон къыдэкIауэ щызэхэтхам дехъуэхъуну хуэттхащ. Арати, езым Налшык шыщхьэIу мазэм ипэ сынэкIуэжыну жиIати, абы тетгъахуэри пресс-конфренцие тщIащ. Езыми къыддиIыгъри, «Советскэ щIалэгъуалэ» редакцием къедгъэблэгъащ Любэ, Любэ и тхыгъэхэм еджэхэр, и ныбжьэгъухэр, журналистхэр. Сыхьэтрэ ныкъуэрэкIэ дыпсэлъащ. Дызытепсэлъыхьар «Царица» спектаклым Лондон екIуэкIамрэ Налшык къыщыдэкIа Любэ и тхылъ «Виндзор и уэшх щхъуафэхэр» жыхуиIэмрэщ. Любэ къызэрилъытэмрэ спектаклым зытепсэлъыхь Гуащэней и дунейтетыкIэр куэдкIэ зрахъуэкIащ, зэрыщымытауэ лей кIыралъхьащ. ЩIитхын хуей хъуа щхьэусыгъуэр аращ. Спектаклыр зэрагъэувам,абы хэтахэм тепсэлъыхьащ. Псори урысыбзэкIэ псалъэ актерхэщ. Иван Грознэр зыгъэзэщIар Олег Хил. Ар абы щыцIэрыIуэщ. Марие и ролым куэдрэ зыри хуагъэфэщакъым. Иужьым езыхэр къигъуэтри а ролым зэрыпэлъэщыныр я фIэщ ищIащ икIи Любэ къызэрилъытэмкIэ къехъулIащ. Спектаклым и зы Iыхьэ игъэлъэгъуэну Любэ къытхуишащ, ауэ договорымкIэ псори игъэлъагъуэ хъукъым. Псори 45 дакъикъэу мэхъу. СыхьэтIитIкIэ екIуэкI ягъэувын ягу илъщ. Спектаклыр нэгъуэщI къэралхэми ирашэжьэнущ ягъэлъэгъуэну.

 «Виндзор и уэшх щхъуафэхэр» тхылъым Любэ Инджылым илъэс зэхуэмыдэхэм итха и поэмэхэмрэ усэхэмрэ хыхьащ. Любэ ицIэр щIыпIэ куэдым щыцIэрыIуэщ. Ар Урысейм и тхакIуэ зэгухьэныгъэм хэтщ, Дунейпсо усакIуэ, журналист зэIухьэныгъэхэм хэтщ, литературнэ зэхьэзехуэ куэдым и лауреатщ.

Тхылъ «Виндзор и уэшх щхъуафэхэр» жыхуиIэ куэд мыщIэу Налшык къыдэкIам теухуауэ издатель Котляров Виктор жиIэр мыращ: «Лэжьыгъэр зытхам хуэфащэщ. Ар фIылъагъуныгъэкIэ гъэнщIащ, цIыхум и псэм хуэлъапIэ псом хуэгъэзамкIэ. Любэ и псэр абы щызэIуихащ».

Къэбэрдей-Балъкъэр. Хуитыныгъэ радио. Дыгъэ Дахэжан

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм