01.08.2012 - Сириям ис адыгэхэм я махуэ - Адыгэ Хасэхэм афакIорэ джэпсалъэ

01.08.2012 - Сириям ис адыгэхэм я махуэ

Адыгэ Хасэхэм афак1орэ джэпсалъэ


«Дунае Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Ажахъо Къаншъаубый

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ «Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Хьэфыц1э Мыхьамэд

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ «Хасэ» тхьэматэ: Егъан Ибрагим

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ «Адыгэ Хэкужъ» тхьэматэ: Мурзэкъан Абубэчыр

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ «Адыэ Зэгохьэныгъэ» тхьэматэ: К1эщ Руслъан

Нальчи къалэ М. Хасэ тхьэматэ: Залимгери Абузедович Хагасов

Бакъсан район тхьэматэ: Сижажев Хасан Лабидович

Бакъсан къалэ М. Хасэ тхьэматэ: Бифов Анатолий Жамалович

Урванск район тхьэматэ: Каноков Антемиркан Хамашевич

Нарткъалэ М. Хасэ тхьэматэ

Чыгым район тхьэматэ

Чыгым къалэ М. Хасэ тхьэматэ

Золск район тхьэматэ

Залыкъокъуажэ М. Хасэ тхьэматэ

Терк район тхьэматэ

Терк къалэ М. Хасэ тхьэматэ

Адыгэ Республикэ «Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Бэгъушъэ Адам

Адыгэ Республикэ «Адыгэ Зэфэс» тхьэматэ: Бэрзэдж Мурат

Адыгэ Республикэ «Адыгэ Хэкупсэхэ» тхьэматэ: Ацумыжъ Хьилми

«Адыгэкъалэ Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Абыдэ Аиса

Мыекъуапэ къалэ М. Хасэ тхьэматэ гуадзэ: Аутлев Юрий Шумафович

Адыгэкъалэ М. Хасэ тхьэматэ: Гатагу Нальбий Нухович

Теуцожъ район тхьэматэ: Хачмамук Азамат Шамсудинович

Пэнэжьыкъуай М. Хасэ тхьэматэ

Тэхъутэмыкъуай район тхьэматэ: Шъхьэлахъо Азамат

Тэхъутэмыкъуай М. Хасэ тхьэматэ

Щэуджэн район тхьэматэ

Хакурнэхьабл М. Хасэ тхьэматэ

Кощхьаблэ район тхьэматэ

Кощхьаблэ М. Хасэ тхьэматэ

Къэрэщай-Черкес Республикэ «Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Черкес Мыхьамэд

Къэрэщай-Черкес Республикэ «Ныбжьык1э Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Жьыжьэ Темур

Къэрэщай-Черкес Республикэ «Адыгэ Зэфэс» тхьэматэ: Къыкъ Къэсей

Адыгэ Хьабл район тхьэматэ

Адыгэхьабл М. Хасэ тхьэматэ

Хабез район тхьэматэ

Хабез М. Хасэ тхьэматэ

Краснодар Край «Щапсыгъэ Хы-1ушъо Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Чэчух Мэджид

Краснодар Край «Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Сэхъут1э Аскэр

«Армавир Адыгэ Хасэ» тхьэматэ

Шъхьэщэфыжь М. Хасэ тхьэматэ

Московское общество черкесской культуры «Хасэ» тхьэматэ: Дзыбэ Муса

Иордание «Адыгэ Ш1уш1э Хасэ Гупчъэ» тхьэматэ: Къэрдэн Самир

Иордание «Хэкужьым Адыгэхэм я ныбджэгъу Хасэ» тхьэматэ: Шъхьэлтыхъу Рухьи

Иордание «Жъоныгъуак1э и 21, 1864 - Куп»

Иордание «Нарт Хасэ»

«Германие Адыгэхэм я Федерацие» тхьэматэ: Тамзыкъу Умар Фарукъ

«Германие Адыгэ Хэкупсэхэ» тхьэматэ: Хьэтыкъо Шамиз

«Европэ Адыгэхэм я Федерацие» тхьэматэ: Сурер Левант

«Германие Адыгэ Институт» тхьэматэ

«Берлин Адыгэ Хасэ»тхьэматэ

«Колен Адыгэ Хасэ»тхьэматэ

"Голандия Адыгэ Хасэ" тхьэматэ

"Белгия Адыгэ Хасэ" тхьэматэ

"Франса Адыгэ Хасэ" тхьэматэ

«Австралие Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Джамырзэ Алан

«Австралие Адыгэ Хэкупсэхэ» тхьэматэ: Багъ Огуз

Израил "Кфар-Кама М. Хасэ" тхьэматэ: Л1ыпый Несим Бэкир

Израил "Рихьание М. Хасэ" тхьэматэ: Гъыщ Харун

Израил «Нэфынэ Хасэ» тхьэматэ: Блэнгъапц1 Родин

Израил «Сянэ Хасэ» тхьэматэ: Хьадищ Алый

Америка «Адыгэ Ш1уш1э Хасэ» тхьэматэ: Бэжъуй Нихьад

«Калифорние Адыгэ Хасэ» тхьэматэ: Чык Чечек

«Черкес Кулътурэ Институт» тхьэматэ: Егъуар Ияд

Тыркуе «Кавка Федерацие Хасэ» тхьэматэ: Кадиоглу Ваджид

Тыркуе "Адыгэ Хэкупсэхэ" тхьэматэ: Бирс Болент

Тыркуе «Кавказ Зэгохьэныгъэ Федерацие Хасэ» тхьэматэ

Тыркуе «Кавказ Фонд» тхьэматэ

Тыркуе «Кавказ Форум» тхьэматэ


01.08.2012 - Сириям ис адыгэхэм я махуэ

Сириям Iуэхухэр къызэрызыхэзэрыхьрэ илъэс хъуащ, икIи ар мэмыр хъужыну гугъуэ къыдэзытын зыри щыIэкъым. ЛъэныкъуитIым я зыпэщIэувэныгъэр иджыри къыздэсым щыIэщ, абы цIыху куэд хокIуадэр, адыгэхэри хэту. Экономикэ лъэныкъуэкIи адыгэ абдежым исхэм я Iуэхур махуэ къэс нэхъ икIэ хъуыурэ макIуэр.

Сириям ис адыгэхэм щыщу мин бжыгъэ урысей федерацэми адыгэ республикэу урысейм хэтхэми елъэIуащ къадэIэпыкъуну хэкум ягъэзэжын щхьэкIэ. Иджыпсту къэзыгъэзэжахэр цIыху 350 мэхъу. Республикэ хьукумэтхэмрэ жылагъуэ зыгухьэныгъэхэмрэ яхузыфIэкIыр ящIащ ахэр хэкум щыхэзэгъэн щхьэкIэ. Дэ дызэреплъымкIэ, ди лъэпкъэгъу къэзыгъэзэжхэм ядэIэпыкъун хуейщ адыгэ жылагъуэ зыгухьэныгъэу мы дунейпсом щыIэхэр, икIи адыгэ хабзэм къызэригъувым хуэдэу, дэтхэнэ зы адыгэми и лъэпкъым теухуауэ и къэлэнщ и къуэшхэм, и шыпхъухэм сэрэп яхуэхъуну, ахэр гузавэгъуэ ихуа нэужь.

Илъэс къэс шыщхьэIум и 1-м (01.08) адыгэ хэкум щокIуэкI хэкум къэзыгъэзэжхэм я махуэ, икIи дэ дыхуейт къыхуедджэну адыгэ жылагъуэ зыщIэхъеиныгъэхэри, кавказ жылагъуэ зыгухьэныгъэхэри а махуэр сириям ис адыгэхэм я махуэу ирагъэкIуэкIыну.

Къыхыдолъхьэр гупсысэ а махуэм егъэкIуэкIын хуейуэ ахъшэ щызыхуахьэс Iуэхугъуэхэр, е нэгъуэщI зыгуэрхэр сириям ис адыгэхэм сэрэп дахуэхъун щхьэкIэ, ахэр хэкум къетшэлIэжын щхьэкIэ. Дэ къыдолъытэр зы екIуэлIапIэ гуэр щIын хуейуэ, махуэ къэс хъыбар лъэныкъуэкIэрэ ахъшэ зыхуэхьэсын IуэхугъуэхэмкIэрэ лажьэну, Сириям къикIыж ди лъэпкъэгъухэм дэIэпыкъун щхьэкIэ.

ПщIэ фхудощI,

Сириям ис адыгэхэм ядэIэпыкъу жылагъуэ зыщIэхъеиныгъэ

Шомахуэ Ашэмэз, Нальщик, Кабардей-Бэлкъар Республикэ

Бгъанэ Алий, Мыекъуапэ, Адыгэ Республикэ

Хьахъу Нарт, Чорум, Тыркуе

Абредж Инам, Мюнхен, Германие

Пщыдэтэкъу Наурыз,Аман, Иордание

Тхьэухъо Нат, Кфар-Кама, Израиль

Хьатыкъуай Кубан, Брюсел, Бельгие