Заор къызэрежьэ Сирием Адыгэ 10,000 ыкIыжьыгъ, 1500 неIэп хэкум къырагъэхьэжьыгъэр

Сирием заор илъэситIум блэкIыгъэу макIо. Ар къызыщежьагъэм щычIэдзагъэу Адыгэ 10,000 фэдизрагъо ащ ыкIыжьхи нэмыкI хэгъэгухэм ыхьажьыгъэх. 

Мы пчъагъэр гъэнэфагъэдэдэу щытэп ау Адыгэу Сирием къикIыжьыгъэхэм адэIэпыIэрэ комитетхэм къызэраIуагъэмкIэ пчъагъэр ащ нахьбэуи хъун ылъэкIыщт.

Адыгэ хэкумкIэ лъэпкъыгъухэм адэлажьэрэ комитетэу Адыгэ республикэм ихьыкумэт иIэм къызэритырэмкIэ Адыгэ 600 фэдиз Сирием къыкIыжьхи Адыгеим къэкIожьыгъэх. 

Къэбэртае-Бэлкъар республикэм щылажьэрэ хасэу "Пэрыт" къызэритырэмкIэ Ащ Адыгэ 800 фэдиз къэкIожьыгъэу ары.

Къэрэщай-Черкес республикэм щылажьэрэ Адыгэ хасэм къызэритырэмкIэ ащ Адыгэ 25 фэдиз къэкIожьыгъэу ары.

Тыркуем щылажьэрэ дэIэпыIэгъу комитетхэм къызэратырэмкIэ ащ 5500 нахьыбэ ихьэжьыгъэу ары.

Иорданием щыIэ дэIэпыIэгъу комитетым къызэритырэмкIэ ащ 2500 нахьыбэ ыхьэжьыгъэу ары.

НэмыкI хэгъэгухэм шъэ заулэ арихьэжьыгъ, Мысыр, Европэ ыкIи нэмыкIхэр.

КъэIогъэн фае, Урысие федерацием иконституцие, Черкес республикэхэм я конституциехэм, лъэпкъыгъухэм ехьылIагъэ федерар ыкIи республикэ законхэм гъэнэфагъэу къагъэлъагъо Урысие федерациер, Черкес республикэхэр лъэпкъыгъухэм IэпыIэгъу зарафэхъунхэ фаер ау ахэм Сирием ис Адыгэхэм ыкIи ащ къикIыжьыгъэхэм ехьылIагъэу япшъэрылъхэр агъэцакIэрэп. Пчъагъэхэм уаплъымэ ар гурыIогъуаеп. 

Урысием ыкIи республикэхэм япшъэрылъ агъэцэкIэным пае Хэкум ыкIи Диаспорэм щыIэ Адыгэ организациехэм нэмыкI екIолIакIэхэр агъэпсынэу ыкIи агъэцэкIэнэу щыт. 

Хэку Хасэ