Адыгэ хасэм игъэцэкIэкIо-куп нахьыжъ хасэр зэхифынэу игухэлъ

Адыгеим щылажьэрэ "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент" зыфиIорэм игъэцэкIэкIо-куп щылэ-мазэм и 6-м зэхэсыгъо Мыекъуапэ щригъэкIокIыгъ.


Ащ хасэм хахьэрэ нахьыжъ хасэр зэхафынэу (зэфашIынэу) щырахъухьагъ ыкIи мы Iофыр хасэм исовет изэхэсыгъо халъхьэнэу зэдащтагъ. Джащ фэдэу хасэм хэтгорэм къытиIуагъ.

КъэIогъэн фае мы нахьыжъ хасэу зэфашIыжьынэу зыужь зихьагъэхэм Адыгеим анахь цIыф гъэшIуагъэхэр ыкIи анахь цIыф цIэрыIохэр хэтых Джармэ Аслъан (Адыгеим апэрэ президент) Хъунаго Чатиб (нахьыжъ хасэм итхьэмат), шIэныгъэ-лэжьхэу Шъхьэлахъо Абу, Тхьакъуакъо Юнис ыкIи нэмыкIхэр.

МэзитIу ипэкIэ Адыгэ хасэм зэфэсэу иIагъэм нэбгрэ 50 фэдиз зыхэт совет хидзыгъ. Советым гъэцэкIэкIо-куп хидзыгъ ыкIи Бэгъушъэ Адам хасэм итхьэматэу хидзыгъ. Мы зэфэсэу ашIыгъагъэр къызэрекIокIыгъагъэр цIыфбэмэ агу рихьагъэп. Ахэм къызэраIогъагъэмкIэ зэфэсыр Адыгэ хабзэм ыкIи демократием тетэу къекIокIыгъэп.