Сирие Адыгэхэм апае сыд тшIэн фае?

Хэхэсым щыIэ Адыгэхэри мы Iофым хэлажьэх. Тыркуем ит хасэхэу "Кавказ Федерацие", "Адыгэ Хэкупсэхэ" ыкIи нэмыкI хасэхэм ахъщэкIэ хэкум къэкIожьгъэхэм адэIэпыIэх. 
Сирием къыщыхъухэрэм ыкIи ащ Адыгэу исхэм ехьылIагъэу информацие ясайтхэм къыратхэ. ИорданиемкIэ Сирие Адыгэхэм апае комитет зэхащагъ. Ар Иорданием къихьэжьыгъэ Адыгэ 500-м ехъурэм апыIэгъу афэхъух. 

Джащ фэдэу Германием, Америкэм ыкIи Израилым щыщ Адыгэхэм апыIэгъу комитетхэр зэхащагъэх. Сирие Адыгэхэм яIоф ехьылIагъэу Адыгэхэм Iофэу къырагъэкIокIыхэрэм къегъэлъагъо ащ зэрэфэгумэкIхэрэр ау мы Iофыр дэгъоу дэлажьэх пIон плъэкIыщтэп, сыда пIомэ, мы къэттхыгъэ хасэ пстэуми зэпхыныгъэ пытэ ягузэгу илъэп ыкIи профисионално дэлажьэхэрэп. 

Мыщ фэдэ гумэкIыыгъо иным зы мазэм зэ узэIукIэу е телефон заулэ узэфтеожьэу Iофыр лъыкIотэщтэп. Мыщ игъэкIотыгъэу ыкIи нахь лъэщэу удэлэжьэным пае дунае комитет зэхэщэгъэн фае. Ар Сирие Адыгэхэм ехьылIагъэу мафэ къэс Iоф ишIэщт, чIыпIэ гъэнэфагъэгорэм комитетыр щылэжьэщт ыкIи зэфэшъхьэф хэгъэгухэм ащыпсэурэ Адыгэхэм я лIыкIохэр мы комитетым хэтыщтых. 

Мыщ фэдэ комитет мафэ къэс лэжьэнэу чIыпIэу анахь къекIурэр Тыркуер ары. Ар Сириеми пэблагъ ыкIи Адыгэ хэкуми пэблагъ. Мы комитетыр зэхащэн алъэкIыщт ащ щылажьэрэ Адыгэ хасэхэм. 

Комитетым сыд Iофэу ишIэщтыр пIомэ, ар апэу Сирие Адыгэхэм ехьылIагъэу информацие иугъоищт ыкIи информацие Адыгэ лъэпкъым ритыщт. Адыгэхэм я координацие нахь лъэщэу ыш1ыщт, Адыгэхэм язэкъотыныгъэ нахь пытэу хъущт. Мы лэжьакIэ шIыкIэм къыхэкIэу Сирие Адыгэхэм цIыфэу адэIэпыIэщтхэр нахь бэу хъущт ыкIи Урысие Федерациер мы Iофым къыхэлэжьэн фаеу хъущт.