Жъамэ гъэунымрэ хасэ зэхэсыгъомрэ ныбжьыкIэхэр къыхэлэжьагъэх

Гъэтхапэм и 6-м Адыгэ Республикэм щылажьэрэ организациеу "Мыекъопэ къэлэ Адыгэ Хасэ - Черкес Совет" тхьэмафэ къэс Мыекъуапэ щишIырэ жъамэ гъэунымрэ хасэ зэхэсыгъомрэ Тэхъутэмыкъуай шъолъырым щыщ Адыгэ ныбжьыкIэхэр къыхэлэжьагъэх.


Хасэм хэтхэмрэ ныбхьыкIэхэмрэ зэгъусэхэу щэламхэр агъэжъагъэх ыкIи цIыфхэм афэугощыгъ ытIанэ хасэм иIофис кIохи зэхэсыгъо зэдашIыгъ.

Хасэм итхьэматэ Цундышк Заурбый зэхэсыгъор зэрищагъ. Илъэс ныкъо ыпэкIэ хасэр зэрэзэхащагъэм щегъэжьагъэу непэ нэс хасэм ыгъэцэкIагъэхэм тхьэматэр къатегущыIагъ.  Урыс-Кавказ заор зэраухыгъэр 150 илъэс зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу 2014 илъэсыр Шъыгъо илъэсэу хасэм зэрищтагъэр тхьэматэм къыхигъэщыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэу тхьэмафэ къэс жъамэ зэрагъэурэр ыкIи а илъэсым нэмыкI Iофыгъохэу хасэм ыгъэцэкIэщтхэр къафиIотагъ. Ащ нэмыкIэу Сирие Адыгэхэм апае хасэм ыгъэцэкIагъэхэм тхьэматэр къатегущыIагъ ыкIи ащ нахь лъэщэу дунаем тет Адыгэу пстэури зэрэдэлжьэн фаехэр къычIигъэтхъыгъ. Ащ нэужьым гущыIэр ныбжьыкIэмэ аритигъ.

Адыгэ ныбжьыкIэхэм Адыгэхэр нахь лъэшэу зэрэзэкъоцон фаехэр къаIуагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу ахэм агъэцакIэхэрэм къатегущыIагъэх.


Зэхэсыгъом хэлэжьагъэмэ зэдащтагъ мыщ фэдэ зэIукIэхэр нахь бэрэ ашIынхэу. КъакIорэ тхьэмафэм ныбжьыкIэхэм Тэхъутэмыкъуае зэIукIэу щашIыщтым Мыекъопэ хасэр хэлэжьэнэу къырагъэблэгъагъ.