Суворовым исаугъэт адыгэхэр езэгъхэрэп


Мыекъуапэ дагъэуцуагъ дзэпащэу Суворов Александр исаугъэт мы мафэхэм. Ар къызэIуахыгъ  я 33 Мотострелковэ бригадэр загъэпсыгъэм ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу. Саугъэтэу Дементьев Александр ышIыгъэм  игъэуцункIэ кIэщакIоу хъугъэ Пшызэ шъолъырым иветеранхэм якупэу «Дзэ зэкъошхэр» зыфиIорэм. Ащ къызэрэхагъэщрэмкIэ, Суворовыр къызкIыхахыгъэр, ащ ыцIэ щытекIуагъ зэнэкъокъоу «ТекIоныгъэм ыцI» зыфиIорэм, къетхы «Кавказ зэпхыпIэ» интернет къэбар къулыкъум. Мыщ  фэшъхьафэу етIани Суворовым ищыIэныгъэ щыщэу илъэс 15 Кубань щигъэкIуагъ, пытэпIи I0 чIыгу гъэпытапIэхэмрэ щигъэуцугъэх, къыхагъэщы кIэщакIомэ.

Суворовым исаугъэт Адыгеим зэрэдагъэуцуагъэмкIэ адыгэ бэдауш лэжьэкIуабэмэ яемызэгъ къыхагъэщыгъ. Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыIэ «Щэрджэс конгрессым» ипащэ игуадзэу Дзэукъожь Заур зэрилъытэрэмкIэ, фэдэ саугъэтым ичIыпIэп адыгэ лъыр зыщагъэчъагъэм.

Дзэукъожь Заур:  Ащ къегъэлъагъо Урысыем адыгэхэм алъэныкъокIэ политикэу зэрихьэрэр Ермолов, Засс, Лазарев зыфэпIощт дзэпащэхэм ясаугъэтхэр зэрэрагъэуцуагъэхэр Кавказ лъэпкъхэм агу рихьрэп. Шъхьаем зи къырадзэрэп къэралгъо унэшъошIхэм.  

Фитыныгъэ Радио: Адыгэхэм сыд фэдэ тхьамыкIагъуа Суворовым къафихьыгъэр?

Дзэукъожь Заур: А зэманым Кавказым къихьэгъагъ мыщ империализм политикэ щыригъэкIокIынэу. Ащыгъум я 2 Екатеринэ пэщагъэ. Ау къыдэхъугъэп, адыгэхэр пэуцугъагъэх. Ар къагъэнафэрэп, шъхьаем джаущтэущыт Iофыр. Адыгэхэм зи дэгъу къафихьыгъэп. Саугъэтыр зэрагъэуцугъэм лъэпкъ зэмызэгъыныгъэм нахь зыригъэушъомбгъушъущт. 

Адыгеим фэшъхьафэу, нэмыкI адыгэ хэкухэм ащыщ бэдауш лэжьакIохэми дырагъэштагъэп Мыекъуапэ дзэпащэу Суворовым исаугъэт зэрэдагъэуцуагъэм. Ахэм ащыщэу Къэбард Андзор зэдэгущыэIныгъэу « Кавказ зэпхыпIэ» къэбар лъыгъэIэс амалым дыриIагъэм къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, «Суворовым дэгъоу зыгорэущтэу а чIыпIэм къыщылъэгъуагъэп». Суворовым исаугъэт зыдэщытын фаер ар къызщыхъугъэ чIыпIэр арэу адыгэ бэдауш лэжьакIом  елъытэ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщ бэдауш лэжьакIоу Бештое Аслъан елъытэ мыекъопэ дзэ чIыпIэм Суворовым исаугъэт щыбгъэуцуным лъапсэ зэримыIэр. Ащ иеплъыкIэкIэ, фэдэ гъэуцуныгъэхэр къызэкIэгъэблэныгъэ. Ащ лъапсэу яI ижърэ чIыпIэрыс лъэпкъхэм ящэIэныгъэ игъунапкъэхэр зыфэдизыр зэгъэшIэгъэным пай.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис