Америкэ, хъурцэ, адыгэ Iазэхэр зэдэлэжьэщтых


Америкэ, хъурцэ ыкIи адыгэ Iазэхэм язэдэлэжьэн тегъэпсыхьэгъэ зэIукIэ Хъурцэм щыкIуагъ. Зэхахьэм кIэщакIо фэхъугъэ Адыгэ Культурэм игупчэу Тбылыс дэтым къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, ыпэкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм, е шIэныгъэушэтын орэхъу, е IофшIэн шъыпкъэ орэхъу, зэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх.

Къырагъэблэгъагъэхэм ащыщ Хъурцэм щылажьэрэ адыгэ ыкIи хъурцэ Iазэхэр, америкэм къикIыгъэ хъурцэ Iазэхэр, Къэбэртэе-Бэлъкъарым  щыщ  бэдауш IофшIакIоу Яганэ Ибрахьим, нэмыкIхэри. Фэдэ зэхахьэу ятIонэрэ илъэс хъугъэу зэхащэрэм ипшъэрылъ хъурцэ ыкIи адыгэ Iазэхэр дунэе медик щытыкIэм хэщэгъэнхэр.

КъызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Америкэ Штат Зэкъотхэм щыI америкэ ыкIи хъурцэ Iазэхэм язэпхыныгъэ куп. Ахэмэ адыгэхэри ахэтыным икIэухэу хъугъэ фэдэ зэIукIэр.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Чухуа Мераб:

Зэпхыныгъэ купым нахьыбэрэмкIэ шIушIэ Iофхэр зэрихьащтых. ЫкIи тыфай хъурцэ сымэджэщхэм ащедгъэкIокIынэу шIушIэ еIэзэныгъэхэр цIыфхэу Темыр Кавказым щыщхэм, адыгэ хэкухэм, Хъурцэм икъушъхьэ шъолъырхэм ащыщхэм апае. ЫкIи ащ дакIоу къыдхэлъытагъ къэбар зэIэпыхыжьыныгъэмрэ гушъхьэ лэжьыгъэу хъурцэ Iазэхэм Америкэм щырагъэкъугъэмрэ зэIэпахыжьынымрэ. Ахэмэ егъэджэнхэр зэхащэшъунхэуи ары.

Фитыныгъэ радио: Хъурцэ Iазэхэу Америкэм щыIэхэм яIоф изытет укъытегущыIагъэмэ дэгъу:

Чухуа Мераб: Америкэм шэпхъэ пхъашэх щыIэхэр узэрэIазэр къэзыушыхьатрэ тхьапэр къыуатынымкIэ. Джаущтэу Америкэм Iэзэ 300 фэдиз щэлажьэ я 90 илъэсхсэм ауж. Ахэм ягушъхьэ лэжьыгъэ Зэпхыныгъэ купым хэтыщтхэм аратын алъэкIыщт. ГъэшIэгъоныр, къеблэгъагъэх мары тизэIукIэ хъурцэ Iазэхэр, ахэмэ зэкIэмэ ежь ясымэджэщ яI. !азэ сэнэхьатым щыхъугъэх. Мыр нэсыныгъэшхо, ыпэкIэ лъэубэкъу. Арышъ, фэдэ зэфыщытыкIэхэм якIэух къахьынэу сэлъытэ. Адыгэхэри ащ хэхьанхэм мэхьанэшхо иI.

Фитыныгъэ Радио: Адыгэ Iазэхэм зэпхыныгъэ адышъуиIа?

Чухуа Мераб: КъызэрэчIэкIыгъэмкIэ, Хъурцэм адыгэ Iазэхэр щыIэх. Ахэри къедгъэблэгъагъэх. ТIури бзылъфыгъэ ныбжьыкIэх.


ЗэIукIэу Тбылыс щыкIуагъэм икIэух хъугъэ веб-сайтым игъэпсын. Мыщ нэмыкIэу бьзэшIэныгъэлэжь ныбжьыкIэм гухэлъ къыхилъхьагъ медицинэ гущыIэхэм я хъурцэ-адыгэ-инджылыз гущыIалъэ гъэпсыгъэнымкIэ.ИлъэскIэ америкэ, хъурцэ, адыгэ  зэпхыныгъэ купхэр алъапсэу конференц рагъэкIокIынэу кIэщакIохэм агъэнафэ.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс