Джурналисэу КIуащэ Тимур Налщыч щаукIыгъ


ШышъхьэIум и 1-м Къэбэртае-Бэлкъар республикэм икъэлашъхьэ Налщыч Адыгэ джурналисэу КIуащэ Тимур укIыгъэу ихьадэ къыщагъотыжьыгъ. Джащ фэдэу къетхы ИА "Кавказ Узыл".

Тимур игъусэмэ къызэраIуагъэмкIэ ар бэдзэогъум и 31-м амыгъэтыжьэу кIодыгъагъ ытIанэ адрэ мафэм шышъхьэIум и 1-м Налщыч къыщагъотыжьыгъ укIыгъэу.

Тимур Налщыч къыщыдэкIырэ гъазетэу "Дош" зыфиIорэм щылэжьэщтыгъэ.

Непэ, шышъхьэIу и 2-м Налщыч идэжь Iут къуаджэу "Вольный аул" зыфиIорэм щычIалъхьэжьыгъ.