Ирак щыпсэурэр зэраухъумэщтхэм псынкIэу къыфэкIонхэу


Ирак  къэралыгъом къыщытэджыгъэ  дин  лъапсэ зиIэ зэпэуцуныгъэмкIэ, къэралыгъом идзэ пэуцуныгъэхэр лъегъэкIуатэ «Ислам къэралъыгъо» зыцIэ зэокIо купымкIэ. ЦIыф фитыныгъэхэмкIэ  Къэралыбэм язэкъотныгъэм  ыгъэкъончагъ «Ислам къэралъыгъо» зыцIэ зэокIо купым гъэкъэбзэныгъэхэр зэришIрэмкIэ этнэ ыкIи дин лъапсэхэмкIэ. 

Къэралыбэм язэкъотныгъэм  ипащэ Нави Пиллэй къызэриIуагъэмкIэ бзэджэшIагъэ зэрахьэхэрэр мыцIыфыныгъэкIэ ыкIи дзэ бзэджэшIагъэкIэ  къалъытэн алъэкIыщт. Къэрабэм язэкъотныгъэм    къыIэкIэхьагъэ къэбархэм ащыщ къыщеIо, мэкъуогъум и I0-м Мосул дэт хьапсэ  Бадуш 670 хьапэчIэсхэу щаукIыгъ исламистхэм. 

Къэралыбэм язэкъотныгъэм   ипащэ  къыфэджэныгъэ ышIыгъ  ирак хьыкумэтымкIэ, лъэпкъыбэ купымкIэ унашъохэр ашIынхэу Ирак щыпсэурэ лъэпкъ цIыкIухэр ыкIи дин зэфэшъхьафхэр  къэзгъэлъагъохэрэр зэуакIохэм  зэрэщаухъумэщтхэмкIэ.

Фитыныгъэ радио