Тыркум щыIэ адыгэхэм политик парт къызэIуахащ


Тыркум деж, иджы япэрейуэ, абы щыпсэу адыгэхэм къызэрагъэпэщащ я политикэ парт.  «Чогъулджу Демокраси Партиси» партым и къалэн нэхъыщхьэр адыгэхэмрэ, лъэпкъ мащIэхэмрэ я хуитыныгъэхэм къащхьэщыжынращ.

Тыркум щыпсэу адыгэхэм языныкъуэр мыарэзыуэ жаIами икIэм-икIэжым политик парт къызэIуахащ. ШыщхьэIум и 15-м офицалу Тыркум щыIэ политик партхэм яхэуващ.

Адыгэхэм къызэIуаха партым и къалэн, и къэкIуэнум теухуауэ Партым и тхьэмадэ нэхъыщхьэ Мэрэтыкъуэ Кенан доупщI.

Мэрэтыкъуэ Кенан: Тюркием щыпсэу адыгэхэм я култьурэмрэ я бзэмрэ нэхъ яхъумэну, я демократие хьэкъхэр нэхъ яхъумэн щхьэкIэ лэжьэну дыухуащ. ИтIанэ Тюркием и демократием нэхъ зедгъэужьын щхьэкIэ дылажьэнущ. Тюркием щыпсэу адрей лъэпкъхэми я демократие хьэкъхэри яIэжын хуейщ.

Хуитыныгъэ Радио: Кенан, мы партыр къыщызэIуфхым адыгэ цIыхубэм языныкъуэм ямыдэу щытащ, сыт абы и щхьэусыгъуэр?

Мэрэтыкъуэ Кенан:  Мы партыр дыухуэну щыщIэддзам дэ адыгэ цIыхубэми дахэхьащ, Анкъара, Истанбул, Мараш, Къайсери, Чорум, адрей адыгэхэр нэхъ зыщыпсэу къалэхэми псоми дыкIуащ, адыгэ хасэхэм захуэдгъэзащ. Языныкъуэм къыщыджаIэ хъуащ:  «Дэ иджы нэужь адыгагъэр сыту тщIын, дэри тырку хуэду дыхъуащ» жэуэ.

Абы нэмыщI Тырку Республикэм и идеоложи кемалист идеоложи зиIэ адыги диIэхэщ. Адыгэхэр зы лъэпкъуу Тыркум щыпсэуну хуэмейхэри щыIэщ. Ауэ дэ дыхуейщ ди бзэри, ди культурэри тхъумэжу, зы лъэпкъыу дыщыIэну. Тыркуми, Кафкасиями ди проблемэхэр зыфIэтхыну, ди хэкум дыкIуэжыным щхьэкIэ дылэжьэнущ.


«Чогъулджу Демокраси Партиси» зи фIэщыгъэцIэ партыр къызэрызэIуахар Тыркум хъыбарыбэ Iэмалхэми къытрадзащ, цIыхубэми зэщIалъысащ.

Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ Радио, Тюркие