Адыгэ республикэ: «Тхылъым идунай» шъурегъэблагъэ

Тхылъыщэ тучанэу тиреспубликэ Iоф щызышIэрэмэ япчъагъэ нахь макIэ зэрэхъугъэр тэшIэ. Анахьэу ар къызыщылъагъорэр къуаджэхэр ары. Ащ дакIоу, кIэлэеджакIохэм ящыкIэгъэ тхылъхэу адыгабзэкIэ тхыгъэхэр зыщащэфыщтхэр амышIэу тигъэзетеджэхэр къэупчIэх.


- Къалэм сыдэсэу сипшъа­шъэхэм адыгабзэр язгъэшIэныр къысэхьылъэкIыгъэп, - еIо Мые­къуапэ щыпсэурэ Ацумыжъ Аслъан. - Уахътэр псынкIэу макIо. Джы сызыгъэгумэкIырэр сипхъо­рэлъфхэм адыгабзэкIэ еджакIи, гущыIакIи зэрядгъэшIэщтыр ары. ТищыкIэгъэ тхылъхэр гъоты­гъуаех...

Ащ фэдэ лъэIу зиIэу тызы­Iу­кIэрэр макIэп. Тучантесхэм ти­упчIэхэр агъэшIэгъожьырэп. «Ти­Iэп» псынкIэу къытаIо. «Тхылъым идунай» зыфиIорэ тучанышхоу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Шъхьэлэхъо Хьазрэт тигумэкIхэм защытэгъэгъуазэм, Iофым хэкIыпIэ къыфигъотынэу тигъэгугъагъ. Хьазрэт иIорэ ишIэрэ зэтефэх. Тучаным кIэлэеджакIомэ ящы­кIэ­гъэ тхылъхэр щащэфынхэ алъэкIыщт.

Цуекъо Алый къыдигъэкIыгъэ тхылъэу «Тхыбзэжъыер» узы­Iэ­пищэу шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэ. КIэлэцIыкIухэм ащ фэдэ тхылъхэр лъэшэу ящы­кIагъэх. «Адыгабзэ зэсэгъашIэ» зыфиIоу Къэрэтэбэнэ Асыет ыгъэ­хьазырыгъэ тхылъыри гъэ­шIэгъоны. Тамбый Джантыгъэ, къы­­дигъэкIыгъэ «Тхыбзэри» еджа­кIохэм ящыкIагъ.

Адыгэ литературэм изэгъэшIэн ехьылIагъэу А. Шъхьэла­хъом, Хъ. Хъотым агъэхьазыры­гъэми еджакIохэр бэрэ ежа­гъэх. Унэрэкъохэу Мирэрэ Рае­рэ «Адыгэ хабз» зыфиIоу къы­да­гъэкIыгъэр еджапIэхэм ямызакъоу, ныбжь хэкIотагъэ зиIэхэми федэ афэхъущт.

- ЦIыфхэр тхылъхэм къакIэ­упчIэх, - еIо тучаным ищэкIо ныбжьыкIэу Унэрэкъо Щамсэт. - Тигуапэ мыщ фэдэ литературэ кIэлэеджакIохэм агъотын зэралъэкIыщтыр. Гъэзетеджэхэм ялъэIухэр дгъэцэкIэнхэмкIэ егъэ­жьэпIэшIу тшIыгъэу тэ­лъытэ.

Мыекъуапэ иурам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм тет тучанэу «Тхылъым идунай» зыфиIорэр ары тыкъызытегущыIэрэр. ЩапIэм узэрэчIэхьагъэм лъыпытэу адыгэ тхылъхэр зэгъэфагъэхэу нэплъэгъум къефэх. Тучантесхэр нэгушIоу щэфакIохэм къапэгъо­кIых, упчIэхэм яджэуапхэр къаратыжьых.

ТигумэкIхэр

УрысыбзэкIэ къыдагъэкIыгъэ алфавитхэр дахэх, лъэгъупхъэх. Ахэр бзэр зэзыгъэшIэрэ сабыйхэм афэгъэхьыгъэх. Хьарыф пэпчъ ылъапсэ сурэтхэр щытых. Сурэ­тым ит пкъыгъом ыцIэ къызы­пIокIэ, хьарыфым укъеджагъэуи плъытэн олъэкIы.

- Ащ фэдэ алфавитхэр адыга­бзэкIи къыдагъэкIыщтхэу тагъэ­гугъэ, - тизэдэгущыIэгъу лъе­гъэкIуатэ Унэрэкъо Щамсэт. - Къуаджэхэм адэсхэми ар ящы­кIагъэу тэлъытэ.

Сурэтым итыр: Унэрэкъо Щамсэт

Адыгэ Макъ