Адыгэ шIэныгъэлэжьмэ сухъум зэхахьэм яIофшIагъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх


Абхъазым икъэлэ шъхьаIэу Сухъум бэмышIэу щырекIокIыгъ зэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьэу Бгажбэ Хъухъут къызщыхъугъэм къыщежьэу илъэси I00 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ дунэе зэхахьэ.

Абхъазым щыкIогъэ зэIукIэм хэлэжьагъэх Мэзкуу, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Ставрополь, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Щэщэным, Дагъстан, Адыгеим къарыкIыгъэ шIэныгъэлэжьхэр. Ахэм ятхыгъэхэр ясэнэхьат елъытыгъэу зэIукIэм къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгеим щыщ литературэмкIэ шIэныгъэлэжьэу, академик лъэгапIэр зиIэ Мамый Руслъан Абхъаз лIышъхьэм къыфигъэшъошагъ «Абхъазым ищытхъу» бгъэхалъхьэ иIофшIэн фэгъэхьыгъэу.

Бгажбэ Хъухъут бзэм, литературэм, IорыIуатэм Iоф адишIагъэ. IэшIэгъэ 200 ехъу къыIакIэкIыгъ. Ахэм атефэу сухъум зэхахьэр лъэныкъуищкIэ лэжьагъэ. БзэмкIэ иушэтынхэр ехьылIагъэх апхъазыбзэм ибзып гущыIакIэм.

Абхъаз конференцым хэлэжьагъэу, Адыгеим щыщ шIэныгъэлэжьэу Анцокъо Сурэт къыхегъэщы зэIукIэм зэпэблэгъэныгъэмкIэ мэхьанэ ин зэриIагъэр. Сурэт адыгэ пшысэхэм афэгъэхьыгъэу IофшIагъэ къыщигъэлъэгъуагъ.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Анцокъо Сурэт:

- Бгажбэ Хъухъут азыр ары абхъазмэ критикэу яIэу къаIорэр. Абхъаз пшысэхэр ыугъоигъэу къыдигъэкIыгъэу щыт. Зэхахьэм сакъытегущыIагъ псэушъхьэмэ афэгъэхьыгъэ пшысэхэр бзэу зыфэгъэхьыгъэм. Абхъаз пшысэхэмрэ адыгэ пшысэхэмрэ зэфэдэугущыIэу къахафэхэрэм сакъытегущыIагъ. IэпыIэгъу тызэфэхъунхэу тызэдэгущыIагъ. КъызэрэтпэгъокIыгъэхэр лъэшэу тыгу рихьыгъ. Бэ къытагъэлъэгъугъэр. Фэдэ зэхахьэхэм гъэшIэгъоныбэ тыгу къырагъахьэ.


Бгажбэ Хъухъут I9I4 илъэсым чъэпыогъум иI5 Очамчыр шъолъырым къыщыхъугъ. Ар зыпылъыгъэхэм ащыщ етIани абхъаз зэдзэкIыныр. Итхэн гъогу къыщежьагъ I933 илъэсым, ащ итхылъэу «Абхъаз литературэм икIэкI къэтынхэр» зыфиIорэр къыздэкIым.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис