Тхьэмафэм ехъоу Адыгэ республикэм лъэпкъ мэфэкIхэр щыкIуагъэх


Iоныгъом и 28-м щегъэжьагъэу чъэпыогъум и 5 нэс Адыгэ республикэм лъэпкъ мэфэкIхэр щыкIуагъэх.Iоныгъом и 28-м Адыгэ шъуащэм имафэ хагъэунэфэкIыгъ. Мы илъэсым 2014 щегъэжьагъэу мы мафэр официалнэу Адыгэ республикэм имэфэкI мафэу ыгъэнэфагъ.

Чъэпыогъу мазэм ияпэрэ мафэхэм Адыгэ кулътурэм идунае фистивал Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх зэфэшъхьэф хэгъэгу 15 щыщ хьакIэхэр.

Адыгэ къуаем ифистивал Мыекъуапэ щырагъэкIокIыгъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим изэфэшъхьэф районхэм ащыщхэу Адыгэ къуае зишIыхэрэр. Анахь дэгъоу къуае зишIыхэрэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр щыIагъэх. 

Чъэпыогъум и 5-м Адыгеир илъэс 23 республикэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр Мыекъуапэ ыкIи районхэм ащыкIуагъ. 

Мы мафэу къэттхыгъэхэм джыри зы къахэхъожьыгъ. Ар Бисмэнхэм ямэфэкI мафэу Къурмэныр. 

ТIуапсэ Пресс Адыгэ пстэуми афэгушIо ыкIи афэлъаIо Адыгэ хэкум Адыгэхэр щызэIукIэжьынхэу.