Кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ Анахь чаныр СтIашъу Мамыр

ШIук­Iэ тыгу къинэжьыщтмэ ащыщ кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунэе зэIукIэгъоу «Кавказым итур» зы­фи­Iоу чъэпыогъум и 2 - 6-м тиреспубликэ игъогухэм ащыкIуагъэр. Австрием, Украинэм, Беларусым, Урысыем яспортсмен 90-рэ зэнэкъокъухэм ахэлэ­жьагъэх, километрэ 570-рэ къакIугъ.

Адыгэ Республикэм кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ щагъэ­сагъэу, «ИТЕРА-Катюшэм» ­хэтэу СтIашъу Мамыр едзыгъуи 5 зэ­IукIэгъухэм ащыщэу 2-м текIо­ныгъэр къащыдихыгъ. Километри 171,4-рэ хъурэ гъогоу  Мыекъуа­пэ - Улап - Мые­къуапэ апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъоу Мые­къуапэ - Гавердовскэр - Мые­къуапэ гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Километри 108-рэ хъурэ ­гъогур къакIузэ, апэ ишъыщтыр язэрэ­мыгъашIэу спортсменхэм яухьа­зырыныгъэ къагъэлъэгъуагъ. Мые­къуапэ иурамэу А. Пушкиным ыцIэ зыхьырэм кIэух зэнэкъо­къур щыкIуагъ. НэгъэупIэпIэ­гъу­хэм къакIоцI апэ итыр зэблэхъу­гъэ хъущтыгъэ. Урамыр зэрэ­шъуамбгъом фэшI ­спортсменыбэ зэготэу аужырэ метрэхэр къа­кIу­щтыгъ. Адыгэ кIалэу СтIашъу Мамыр апэрэхэм ахэтлъагъо­щтыгъ, ау текIоныгъэр зыхьы­щтыр къэпшIэнэу щытыгъэп.

Спортыр зикIасэхэу зэнэкъо­къум лъыплъэхэрэр бэ хъущты­гъэх. СтIашъу Мамыр фэгумэкIы­хэрэр мэкъэ IэтыгъэкIэ еджэх: «Мамыр, Мамыр, уапэ егъэхъу! Мамыр...»

Купышхо хъухэу ­спортсменхэр зэнэкъокъух. Метри 2 - 3 къафэнагъэу СтIашъу Мамыр кушъхьэфачъэм ыIэхэр къыты­риIэ­тыкIыхи, нэгушIоу гъунэпкъэ плъыжьыр къызэринэкIыгъ. Янэ-ятэхэу Жаннэрэ Басамрэ, ыш­нахьыкIэу Насып, ныбджэгъухэр, спортым пыщагъэхэр Мамыр фэгушIох. Николай Морозовыр джырэ уахътэ М. СтIашъум итре­нер. Спортым щызэлъашIэрэ жур­налистэу Андрей Кондрашовыр ащ къыгот. НэбгыритIури Iэгу теох, М. СтIашъум игушIуагъо дагощы.

- Мамыр цIыфышIу, гуетыны­гъэ хэлъ, Адыгеим щытхъур къыфихьы зэрэшIоигъор къыхэщы, - къытиIуагъ Андрей Кондрашовым.

- Тхьаегъэпсэух къысфэгумэ­кIы­хэрэр. Адыгэ Республикэм имэфэкI ехъулIэу зэнэкъокъум те­кIоныгъэр къызэрэщыдэсхыгъэр сэркIи гушIуагъо, - игупшысэхэм тащегъэгъуазэ СтIашъу Мамыр. - Тикомандэ хэтхэу Iэ­пыIэгъу къысфэхъугъэхэм лъэшэу сафэраз.

- Узэкъотмэ - улъэш, - зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ ипащэу, зэнэкъокъоу «Кавказым итур» идиректорэу Анатолий Ле­люк. - Мыекъуапэ иадминист­рацие, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм икъулыкъушIэхэм, зэхэщэн IофыгъохэмкIэ зишIуагъэ къытэзыгъэкIыгъэхэм гъэзе­тым­кIи «тхьашъуегъэпсэу» ясIо­жьы сшIоигъу.

«Кавказым итур» Москва хэ­кум испортсменэу Сергей Фирсановым апэрэ чIыпIэр къы­щыдихыгъ. Спортсмен анахь чанэу къыхахыгъэр СтIашъу Мамыр. Къушъхьэ гъогухэм «Русвелэм» хэтэу Игорь Боевым те­кIоныгъэр къащихьыгъ.

Дунэе комиссарэу зэнэкъокъум иIагъэу Филл Полат Англием къикIыгъ. Ащ зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэу, спорт зэIукIэгъухэр Адыгеим дэгъоу щыкIуагъэх. Ти ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Ас­лъан, республикэм спортымкIэ ипащэхэм афэраз.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый

Адыгэ Макъ