Кфар Кама Адыгэ фистивал щыIэщт - 13-15.10.2014


Чъэпыогъум и 13-м щегъэжьагъэу и 15-м нэс Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама Адыгэ фистивал щыкIощт. Ащ израил щыщ цIыфхэр къырагъэблэгъагъэх Адыгэ лъэпкъым фэгъэхьыгъэхэм нэIуасэу афэхъунхэу, къуаджэм дэт Адыгэ музеим, Адыгэ къуае зыщашIырэ чIыпIэм, Адыгэ къашъохэр ыкIи нэмыкIхэр. 

Фистивалым хэлэжьэщт Адыгэ республикэм икъэшъуакIо купэу Налмэс. 

Мыщ фэдэ фистивал илъэс къэс пIомэ хъунэу Израил щыпсэурэ Адыгэхэм къырагъэкIокIы. Зы илъэсым Кфар-Кама ар щашIы адрэ илъэсым Израил ит атIуанэрэ Адыгэ къуаджэу Рихьание щашIы.