Урысейм ахъшэ иритыжын хуейщ Мэхъэчкъалэ и мэру щытам


Урысей унафэщIхэм евро 15.000 иратыжын хуейщ Мэхъэчкъалэ и мэру щыта Амиров Саид псэкIэ гугъу зэрырагъэхьам папщIэ. Апхуэдэ унафэ махуэкум къихьащ цIыху хуитыныгъэхэмкIэ Европэ Хьэкумым.

Хьэкумым къилъытащ Амиров хьэпсэм деж зыхуэныкъуэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ ирамыгъэгъуэтауэ.

Махуэкум хьэкумым къытридза тхылъым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ,  Амировыр Дагъыстаным и вице-премьеру щыщытам, 1993 гъэм теуэныгъэ щиIам,  и лъакъуэхэр узым иубыдри,  земыкIуэжыфу къэнащ. 
Ар сыт щыгъуи хуэныкъуэщ медицинэ кIэлъыплъыныгъэрэ нэIэ хэхарэ.

Амировыр яубыдауэ щытащ 2013 гъэм и мэкъуауэгъуэм.

Ар ягъэкъуаншэ зэхэгъэкIакIуэ Гаджибеков Арсен и укIыгъэр къызэригъэпэщауэ, теракт гъэхьэзырыным хэтауэ.

ЕтIуанэ гъэкъуаншэныгъэмкIэ, а илъэс дыдэм и бадзэуэгъуэм хьэкумым абы хьэпсэ ткIийуэ илъэси 10 трилъхьащ.  ЗэхэгъэкIакIуэр зэраукIам теухуа Iуэхур иджыри зэрахуэ. 

Хуитыныгъэ Радио