Урысием илIыкIо Иорданием щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм ихьэкIагъ

БлэкIыгъэ мазэм (чъэпыогъум) Урысием илIыкIоу Иорданием исыр Федоров Борис къалэу Амман дэт Адыгэ хасэ гупчъэм иунэ къэкIогъагъ. Ащ лIыкIомрэ хасэм итхьэматэ Къардэн Самир ыкIи хасэм игъэцэкIакIо купымрэ зэIукIэ щызэдряIагъ. Джащ фэдэу къетхы ИА Джан-Нюз (jannews.net). 

ЗэIукIэм пэублэ гущыыIэм Къардэн Самир хьакIэр хасэм къызэрэкIуагъэмкIэ зэригуапэр ыкIи лIыкIомрэ хасэмрэ зэпхыныгъэ дэгъухэр зэрэзэдряIэхэр къыIуагъ. Ащ нэужьым Къардэным Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэр хэкум ыхьэнхэ зыхъукIэ Iофэу пылъхэм къатегущыIагъ. МыщкIэ визэ къыдахыным уахътабэ зэрихьырэр ыкIи мы Iофыр нахь IэшIэхэу зэрэшIыгъэн фаер Къардэным къычIигъэтхъыгъ. 

Федоров Борис ипэублэ гущыIэм Урысием илIыкIоу Иорданием щыIэр Адыгэ хасэм дэлэжьэнэу хьазыр ыкIи Урысиемрэ Иорданиемрэ язэпхынгъэхэр гъэпытыгъэным, Адыгэхэр яхэкужьм зэпхынгъэ пытэхэр дряIэным тызэгъусэу тыдэлэжьэн фае къыIуагъ. Ащ нэужьым Федоровыр визэ Iофхэм къатегущыIагъ. АщкIэ къочIыпIэ-гурытым ыкIи Темыр Кавказым къыщыхъухэрэм къыхэкIэу Iофхэр нахь къинэу ешIы ыкIи уахътабэ иIэу визэхэр Москвэ тгъэхьын фаеу мэхъу Федоровым къыIуагъ. 

ЗэIукIэм нэмыкI Iофхэми атегущыIагъэх. Ахэм ащыщ Амманрэ Темыр Кавказрэ зэзыпхырэ къохьлъатэ тагъэуцоныр. Мы Iофыр ежьэным пае план дэгъу гъэхьэзырыгъэн фае Федеровым къыIуагъ. ЗэIукIэм икIэухым бгъитIуми зэдращтагъ зэдэлэжьэнхэу ыкIи зэпхыныгъэхэр зэдряIэнэу.