Дыгъэгъазэ (Созрэш)Дыгъэгъазэ Хъуэхъу: 

Ди Тхьэ, Тхьэшхуэ! 
Ди Тхьэ закъуэ! 
Уафэри щlылъэри зезыгъакlуэ 
Тыгъэшхуэ къызыбгъэдэкl 
Щымыlэр хэзыгъахъуэу 
Телъыджэр зи lэужь 
Псори зыщыгугъыу 
Зыми щымыгугъыж 
Къэхъури зэлъэlуу 
Зыми емылъэlуж 
Ди Тхьэ!
Зы Тхьэ!
Тхьэшхуэ! 
Щыlэ псори зытетыр Хабзэщ 
Хабзэм тету дыгъэм зыкъегъазэ 
Дыгъэм зыкъегъазэм
Махуэ къыдок1уэри 
Махуэу къыдэкlуэм 
Фlыгъуэр щlыгъуну 
Дэрэжэгъуэ хуэтщlыну 
Хуэтщlар бэгъуэну 
Бэгъуам зыдэдужьыну 
Тхьэшхуэу дыкъэзыгъэщlам жиlэ!