Адыгеим илIышъхьэрэ ипремер министрырэ Фасебоокым нэкIубгъохэр къыщызэIуахыгъэх

Тхьакущынэ Аслъан

Адыгэ республикэм илIышъхьэ Тхьакущынэ Аслъанрэ Адыгеим ипремер министр Къумпылъ Муратрэ Фасебоокым нэкIубгъохэр къыщызэIуахыгъэх. 
Ащ мафэ къэс пIоми хъунэу лIышъхьэмрэ премер министрымрэ Iофхэу зыхэлэжьагъэхэр къыщатхых ыкIи сурэтхэри къырагъауцох.

НэкIубгъохэм шъуаплъын шъулъэкIыщт мыщкIэ:
Къумпылъ Муратр - щыт