Сирие адыгэхэмкIэ щытыкIэр зэмыхъокIэу бэдауш IофшIакIохэм алъытэ
 Мыекъопэ Адыгэ Хасэм итхьэматэ Чундышко Заурбий

Хъурцэм ыухъумэнхэу икIырэ 2014 илъэсым нэбгырэ 1600 ехъу кIэлъэIугъэх. Фэдэ къэтынхэр мы Iофым тегъэпсыхьэгъэ хъурцэ къулыкъум къехьых. Джаущтэу нэбгырэ 57 къэралыгъом ыухъумэгъэ лъэгапIэр афигъэшъошагъ. ДжырэкIи кIэлъэIун Iоф миным ехъум къулыкъур ахэплъэ. Мыхэм анахьыбэр Иракым ицIыфхэр ары. Украинэм щыщ цIыфхэу фэдэ кIэлъэIу Хъурцэм фэзышIыгъэхэм япчъагъи хэхъуагъэу унэшъошIхэм къыхагъэщы.

Урысыеми Украинэм щыщ цIыф мин пчъагъэ ыухъумагъэу урысые зэфэшъхьаф къэбар лъыгъэIэс амалхэм къаты. Адыгэ Хэкури ахэм ащыщ. Украинэм къыкIыжьыгъэ цIыф нэбгырэ минрэ ныкъорэ Адыгеим щыпсэунхэу рагъэтIысхьагъэх. Ахэмэ IэпыIэгъу зэрящыкIагъэм фэдэу арагъэгъоты. Ау джырэкIи зао зыщыкIорэ Сирием щыщ адыгэхэр Урысыем къэралыгъо лъэгапIэм тетэу къыригъэхьажьхэрэп.

Мы IофымкIэ адыгэ бэдаушыбэмэ яемызэгъ къыхагъэщы.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ бэдауш IофшIакIоу Чундышко Заурбий ышIэрэ къэбарымкIэ щытыкIэм зи зэхъокIыныгъэшхо хэхъухьагъэп. Заурбий къызэриIуагъэмкIэ, адыгэхэу Адыгеим къэкIожьмэ зышIоигъохэр Урысые хэбзэгъэуцугъэмкIэ къихьажьхэрэм ахафэхэрэп. ЫпэкIэ зэрэщытыгъэу хэбзэгъэуцугъэм тыкъыхэфэ тIорэ тыгушIорэ, ащ епхыгъэу хагъэхьэгъэкIэ гражданствымкIэ хабзэм IэкIыбым  къикIыжьмэ зышIоигъо адыгэхэр къыхэфэгъуаех, еIо Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Чундышко Заурбый.

Бэдауш IофшIакIом къызэриIуатэрэмукIэ, IэкIыбым къикIыжьрэ адыгэхэм нахьыбэрэмкIэ, хэбзакIэм зэритымкIэ пшIэн фаехэу ашIыгъэ бзэр, культурэр, тарихъыр амышIэу къэкIожьых. Фэдэ зэблэхъуныгъэхэм Заурбий Iэе дэдэу ахаплъэу къеIо. Сыда пIомэ гущыIэм пае, зэутэкIыныгъэхэр зыщыкIорэ Украинэм къикIыжьхэрэм шIушIэ IэпыIэгъу пчъагъэ арагъэкIыгъ, IофшIапIэхэр, зычIэсыщтхэр урысые унэшъошIым къафегъоты. Фэдэ зэфэмыдэныгъэр тэущтэу угу рихьынэу щыта? Тэ зыгорэ зытххкIэ, шъо шъузэрэфаеу шъушъхьэ хэшъухыжьыр къикIэу ары джэуапэу къакIэлъыкIохэрэр тифэгъэзэныгъэмэ.– еIо бэдауш IофшIакIом.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Мыекъопэ Адыгэ Хасэм ипащэу Чундышко Заурбий:

- Зэфэдэ фитыныгъэ зыфаIорэр щыIэп, къикIрэп. Тиемызэгъыныгъэхэр хэгъэгу ыкIи хэк утхьэматэхэм афэтэтхы шъхьаем, зи къикIрэп.

Адыгеим ЗекIо IофхэмкIэ къулыкъум итхьэматэ заулэрэ зэблахъугъэ. Джы IэнатIэм тырагъэхьагъэми адыгэ Iофхэм якъэкIожьынкIэ уигъэрэзэнэу зыгори къыIуагъэп, еIо бэдауш IофшIакIоу Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Чундышко Заурбий. Адыгэ пчъагъэу къэкIорэ илъэсым къэкIожьынхэмкIэ квотэхэу чIыпIэ пчъагъэу ателъытагъэр тызIокIэм къыIуагъэп гъэунэфыгъэу, джыри зэримышIэрэм къыхэкIэу. ЕтIани сэ хабзэм ишапхъэхэр ары сызтетыр, нэмыкIэп ЗекIо пэщакIэм къыIуагъэу  еIо Заурбий. ЗэкIэмкIи чIыпIэ 450 фэдиз къыхагъэкIэу ары къызэраIорэр.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис