Iэхъохъу Андзор пае Адыгэхэм джэпсалъэ къашIыгъ


Тыгъэгъазэм и 16-м 2014 илъэсым, Хэгъэгу 8 щыщ Адыгэ Iофым дэлажьэрэ Адыгэ 64-м джапсалъэ къашIыгъ, Къэбэртае-Бэлкъар республикэм щыщ Адыгэ Iофым пылъ Адыгэ кIалэу Iэхъохъу Андзор пае. 
Мары джэпсалъэу къашIыгъэр:

Адыгэ кIэщакIоу Ахъохъуэ Андзор фэгъэзагъэу Урысыем ихэбзэIыгъхэм хэбзэукъоныгъэу зэрахьагъэмкIэ Мыдэныгъэ гущыI

Къэбэртэе-Бэлкъэр Республикэм икъэлашъхьэу Налщык урысые хэбзэухъумакIохэм адыгэ кIэлэ кIэщакIохэм апэшIуекIоу зэшIуахырэ емыкIу IэшIагъэхэр зэрамыдэрэр ыкIи зэрагъэмысэрэр мыщ кIэтхагъэхэм къагъэнаIо, сыда пIомэ ащкIэ дунэе зэзэгъыныгъэу, унашъоу, хабзэу щыIэ пстэури укъуагъэ хъугъэ, ары пакIошъ, урысые къэралыгъом цIыфым ифитныгъэхэм якъэухъумэнкIэ щызекIорэ хабзэхэми ар адиштэрэп.

2014-рэ илъэсым мазаем иблым  Налщык къалэм урысые полициемрэ щынэгъончъагъэм икъэухъумэнигъэIорышIапIэрэ ялэжьакIохэм Ахъухъуэ Андзоррэ ащ иныбджэгъу купрэ аубытыгъэх. Ащ ушъхьагъоу фэхъугъэр мы кIалэхэм Шъачэ щагъэпсырэ олимпиад джэгунхэр зэрамыдэрэр ахэр къызыщызэIуахырэ мафэм мамыр шIыкIэкIэ къыхагъэщынэу зэрэпылъыгъэхэр ары. Адыгэ лъэпкъым мы джэгунхэр лъэпкъ гъэкIод зыщыхъугъэ чIыгум щагъэпсыныр зэримыштагъэм тетэу, мыхэм ялъэпкъ зэрэдеIэхэрэр тхыгъэ гущыIэхэмкIэ, адыгэ быракъым иIэтынкIэ къыхагъэщынэу фэягъэх. АщкIэ адыгэ лъэпкъым иIоф зэрэзэшIомыхыгъэр, адыгэхэм яфитныгъэхэр дунэе хабзэхэм адиштэу зэрагъотыжьын фаер Урысыеми пэмыкI къэралыгъохэми анагъэсын агу хэлъыгъ.

Ау, хабзэ зэрэхъугъэу, урысые хэбзэIыгъхэм губзэджагъэрэ, мыгъэгъуныгъэрэ, жъалымагъэрэ фэшъхьаф къагъэлъэгъуагъэп. Нэбгырэ пшIы заулэ мыдэныгъэ зэхахьэм зэрэхэлэжьагъэхэм нахь хэмылъэу зэтыраубытагъэх. Ахъохъуэ Андзор жъалымэу дэзекIуагъэх, шъхьакIо рахыгъ, хьэзабэу рагъэщэчыгъэмкъыхэкIэу пкъышъол зэщыкъоныгъэхэр фэхъугъ. Мыр хьапсым къызычIэкIыжьым ыужиIоф зытетыр лабораторием зарегъэуплъэкIум, мыщ испециалистхэм ащ ышъхьакIуцI зэрэсысыгъэр, ышъхьэ утын зэрэтефагъэр ыкIи электричествэкIэ зэреуагъэхэм къыхэкIэу ышъо хэстыкIыгъэхэр зэриIэхэр къычIагъэщыгъ. Аубытыгъэхэм зэхэфын Iофтхьабзэхэр адаублагъ, ащыщхэм яIоф хыяшIэм ратыгъ.

Ау енэгуягъо мы кIочIэ гъэфедэныр, теIункIэгъэныр, Iэзабгъэщэчыныр Андзор изакъоу фэмыгъэзагъэкIэ. КъызэрэтщыхъурэмкIэ, мы IэшIагъэхэмкIэ хэкужъым щыпсэурэ пытэныгъэ зыхэлъ адыгэхэу зыпсэкIи зышъокIи зилъэпкъ къэзыухъумэн зыгу хэлъхэм, ащ икъызэтегъэнэн фэбанэхэрэр агъэщынэнагу хэлъ. 

Мы тхылъым кIэтхэгъэ пстэуми Ахъохъуэ Андзор тызэрэготыр къэтэгъэнаIо. Урысые хэбзэIыгъхэм адыгэ активистхэм афэгъэхьыгъэу зэрахьэрэ гъэщынэн Iофхэр, лъэпкъ зэхэдзыр, жъалымагъэр елбэтэу ханэн фае. ЦIыфым ифитныгъэхэр къэзыухъумэрэ дунэе организациехэм, ныбджэгъу хэгъэгухэм, цIыфым ифитныгъэхэмкIэ Европэ комиссием, Лъэпкъыбэ Зэгохьаныгъэм цIыфым ифитныгъэхэмкIэ имэджлис, мамырныгъэмрэ фитныгъэмрэ кIэдэорэ цIыф лъэпкъ пстэуми тилъэIу афэтэгъазэ адыгэ лъэпкъыр егъэзыгъэм хэщыгъэн ыкIи къэухъумэгъэн пае мыхэм атефэрэ пшъэрылъыр агъэцэкIэнэу. 

Шъыпкъэр тек1ощт!

2014-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 16

КIэтхагъэхэр:

1. Хапий Джевдет Йылдыз – историк, исследователь, автор сайта cherkessia.net (Бандырма/Турция)

2. Махмут Бий – историк, исследователь, автор сайта cherkessia.net (Бурса/Турция)

3. Ахмад Джаудэт Бинк, (Анкара,Турция)

4. Хуаде Аднан – предприниматель, представитель “Патриотов Черкессии” в Черкессии (Майкоп/РФ)

5. Кубэ Нурхан Фидан – автор сайта cherkessia.net, представитель “Патриотов Черкессии” (Стамбул/Турция)

6. Шхалахо Рагып Мете – учитель, представитель “Патриотов Черкессии” (Сакарья/Турция)

7. Хабрачу Мурат Озден- Президент Малтепе Черкесской Ассоциации, (Стамбул/Турция)

8. Хушт Семих Акгюн – писатель, активист “Патриотов Черкессии” (Стамбул/Турция)

9. Доктор Омер Айтек Курмель – исследователь, автор сайта cherkessia.net (Стамбул/Турция)

10. Жадэ Умар – редактор сайта cherkessia.net (Сакарья, Турция)

11. Доктор Карден Мурат Йылдырым – адвокат, представитель “Патриотов черкессии” (Стамбул, Турция)

12. Хатко Вурал Байрам, автор сайта cherkessia.net, (Стамбул, Турция)

13. Ещ Мустаф Саадэт, заместитель председателя Плюралистической демократической партии Турции

14. Балкар Сельчук – преподаватель, писатель (Ван, Турция)

15. Тхатль Саджит Тунч – член Совета правления Черкесской ассоциации Малтепе (Стамбул, Турция)

16. Хатх Ялчын Карабулут – член Совета правления Черкесской ассоциации Малтепе (Стамбул, Турция)

17. Шевлок Эрдинч Унсалан – автор сайта cherkessia.net (Кахраманмараш/Турция)

18. Микод Нахидэ Демир Айбат – председатель Черкесской ассоциации Коньи (Конья, Турция)

19. Цэй Йылмаз Дёнмез – помощник Ассоциации адыгейского языка (Амасья, Турция)

20. Хакаше Еркан Батiр, адвокат, автор сайта gusips.net.

21. Мэлгощ Илхами Демир, Токат / Турция, президент Кавказской ассоциации.

22. Хуако Фехим Сарач, СТАМБУЛ / Турция, менеджер.

23. КIокIо Джанер, Кайсери / Турция, активист, Патриоты Черкесии.

24. Пщыгусэ Текнур Башок, ISTANBUL/TURKEY, Activist, Patriots of Circassia.

25. Мощэ Хъусен Уламлы, Yozgat / Турция, активист, Патриоты Черкесии.

26. Щамил Карабулут, Yozgat / Турция, активист, Патриоты Черкесии.

27. Давут Канканат, Yozgat / Турция, активист, Патриоты Черкесии.

28. Пасарей Гамит Исин, Турция, активист, Патриоты Черкесии.

29. д. Ибрагим Фарук Варока, Черкеcская Диаспора, активист.

30. Абрегов Альмир, черкесский активист (Майкоп/РФ)

31. Ияд Ягуар, Президент Международной Черкесской Совета, США.

32. Умар Иркан, Мюнхен, Германия, активист.

33. Мавис Иркан – Мюнхен, Германия, активист.

34. Мурат Танер – Мюнхен, Германия, активист.

35. Мазин Либзу – Амман, Иордания, активист.

36. Самил Серт – Мюнхен, Германия, активист.

37. Анлер Мутлу – Мюнхен, Германия, активист.

38. Ирсан узтас  – Мюнхен, Германия, активист.

39. Адам Кавкази  – Мюнхен, Германия, активист.

40. Юсуф Елдирим  – Мюнхен, Германия, активист.

41. Юсуф Атик – Линз, Австрия, активист.

42. Зед Вуич – США, астивист.

43. Тамер Нарт -  Мюнхен, Германия, активист.

44. Адэл Башкави, черкесский активист, Аман-Иордания.

45. Билал Байрам Бащкур, Черкесcкая Диаспора, активист.

46. Маджид Готок -  Черкеcская Диаспора, активист.

47. Тхаухо Зухер, Президент Черкесский Центр наследия, (Кфар-Кама, Израиль).

48. Намик Аресланок – США, активист.

49. Дани Баждог – США, активист.

50. Бадрия Гази – США, активист.

51. Хасан Ягуар – США, активист.

52. Гина Хабаху – США, активист.

53. Сима Чабан – США, активист.

54. Мотаз Кадан – США, активист.

55. Умар Цей – США, активист.

56. Далал Щакер – США, активист.

57. Радио Адыга – Кфар-Кама, Израил.

58. Хаху Кочас, глава движения “Свободные Черкесы” (Израил).

59. Нарт Шауа – США, активист.

60. Инал Шауа – США, активист.

61. д. Рухи Шхалтох – Амман, Иордания.

62. Молэ Исхьакъ, Амман, Иордания, активист.

63. Мухамад Щаханкари – Амман, Иордания, посол.

64. Мухамад Азока – Амман, Иордания, страховой агент, писатель, активист.