Меркель къызэриIуагъэмкIэ Европэ зэкъотныгъэр пылъ мамырныгъэм


ИлъэсыкIэмкIэ Германием и канцлер Ангела Меркель  изфэгъэзэныгъэм  къызэрэщиIуагъэмкIэ, Европэ зэкъотныгъэр пылъ  мамырныгъэ Европэ зэкъотныгъэм иIэным, Урысыери кIыгъоу ыкIи  ар  Урысыем пэуцурэп. «Мы илъэсым, бэ шIагъэу Европэм имыIагъэ къиныгъохэр охътэ кIыхькIэ иIагъ.  Дунэе шапхъэхэр ЕвропэмкIэ ехъырэхъышэныгъэм чIагъэуцуагъэу хъугъэ, ащ фэдэуи лъэпкъхэр зыфаемкIэ хэхыныгъэашIынри.  

Ар Урысем ышIыгъэ зекIуакI УкраинэмкIэ. Тэ тыфай Европэ  щынагъо имыIэнэу, Урысыери тигъусэу, ар Урысыем пэуцоу арэп. Уехъырэхъышэнэу щытэп Европэм ыштэн зэримлъэкIыщтым ыкIи зэримштэщтым къарыу фитыныгъэр,цIыфхэм яфитныгъэ щызгъэзыерэмкIэ ».

Фитыныгъэ радио