Путин унашъо кIэтхагъ цIыфхэм я ахъщэ мылку зэтезыныгъэмкIэ.


Урысые президент Владимир Путин унашъо кIэтхагъ, цIыфхэм я ахъщэ мылку зэтезыныгъэмкIэ. Унашъом елъытыгъэу чIыфэ сомэ мин 500 мынахь макIэу зытелъхэм, мэзищэ чIыфэм щыщ цIыфым ымытыжьышъугъэ хъумэ, къалъытэн алъэкIыщт финанс амал имыIэу. Унашъом къарыу иIэу лъэжьэн ыублэжьэщт 20I5-рэм,  бэдзэогъум и I-м щыублагъэу. 

Официал къытедзэныгъэу  интернетым  къихьагъэм къызэрэщиIорэмкIэ, унашъом къыдилъытэу щыт чIыфэм итыжьын  илъэсищкIэ лъагъэкIотэн алъэкIынэу. Мылку къэкIуапIэ цIыфым имыIэ хъумэ, мэхькэмэм къылъытэн ылъэкIыщт зэтезыгъэу ыкIи  ыугъоигъэ мылкум щыщхэр зичIыфэ телъхэм атрагуощэт, ащ ыуж чIыфэр ыпщыныжьыгъэу къалъытэн алъэкIыщт.  

УнэшъуакIэм амал ареты кред зытыгъэхэм Iоф къызэIуахынэу , ахъщэ зэратыгъэ цIыфыр мыпсэужми . Дао мэхькэмэм ратын  алъэкIыщт кред  чIыфэ зытыгъэхэми, зэтезыныгъэу къалъытагъэм икIэн къызфанагъэми. 

Фитыныгъэ радио