ТхьакIущынэ Аслъан Адыгэ республикэм пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэр илъэси 8 хъугъэ


Щылэ мазэм и 13-м, ТхьакIущынэ Аслъан республикэм пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэр илъэси 8 хъугъэ. 2007-рэ илъэсым щылэ мазэм и 13-р ары Адыгеим и ПрезидентыкIэ IэнатIэм зэрэIухьэрэм фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэр зыщыIагъэр. 2011-рэ илъэ­сым тыгъэгъазэм ыкIэхэм адэжь Урысыем и Президент республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэкIэ ащ икандидатурэ къыгъэлъэгъогъагъ ыкIи Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм идепутатмэ ащ къыдырагъэштэгъагъ.

2011-рэ илъэсым щылэ мазэм и 13-м ТхьакIущынэ Аслъан ятIонэрэу Адыгеим и ЛIышъхьэу ­агъэнэфагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Ас­лъан пэщэныгъэ зыщызэрихьэгъэ уахътэм къыкIоцI тиреспубликэ зэхъокIыныгъэшIухэр къыщыхъугъэх - бюджетым фэдищкIэ хэхъуагъ, сомэ миллиарди 
100-м ехъурэ инвестициехэр ащ къыIэкIэхьагъэх, социальнэ псэуалъэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIакIэхэр, фельдшер-мамыку IэзапIэхэр, еджапIэхэр, спорт джэгупIэхэр агъэпсыгъэх, IофшIэнмыгъотыныгъэр къеIыхыгъ.

Мы мафэм фэшI ТхьакIущынэ Аслъан тыфэгушIо, ыкIуачIэ изэу джыри бэрэ Iоф ышIэнэу, хэхъоны­гъакIэхэр ышIынхэу тыфэлъаIо!

Адыгэ Макъ