"Шарли Эбдо" журналыкIэ къыдигъэкIыгъ


Париж  дэт сатирикэ журнал "Шарли Эбдо" щылэ мазэм и 7-м тебэнэгъэ щыIагъэр агъэпсгъэу къаIуагъ Йемен щыIэ «Аль-Каида» купым. Видео тетхагъэм  куп пащэхэм ащыщ Наср Аль-Анси къыщеIо- журналым зэртебэнагъэхэр джэуап пегъэмбар МыхьамэдкIэ. Журналым пегъэмбар кIэнэкIэлъэ сурэтхэр  къызэрэтридзэрэмкIэ пчъагъэрэ макъэ рагъэIугъэу щытыгъ.

 Щылэ мазэм и 7-м, Париж  дэт сатирикэ журнал "Шарли Эбдо" тебэнагъэх ыкIи нэбгырэ I2  аукIыгъэм щыщ нэбгыри 8-р журналистых. ЗэхэгъэкIакIохэм якъэтыныгъэкIэ тебэнэныгъэ зышIыгъэр нэбгырищ хъущтыгъэх ыкIи ахэр зэкIэ аукIыгъэх. Къэхъу-къашIэм тхьамафэ текIыгъэ уж, бэрэскэжъыем журнал "Шарли Эбдо" ащ фэдэуи  къыдигъэкIыгъ журнал ,пегъэмбар Мыхьамэд фэгъэхьыгъэ кIэнэкIэлъэ сурэт журнал кIышъом тетэу. 

ЗипчъагъэкIэ мин 60-хъоу къыдэкIыщтыгъэ журналыр, джы миллиони 3 хъоу къыдэкIыгъэ журналыр щылэ мазэм и I4 –м щапIэхэм  къатехьагъ. Журнал "Шарли Эбдо" пегъэмбар Мыхьамэд фэгъэхьыгъэ кIэнэкIэлъэ сурэтыкIэ къызэртыридзагъэм къыкIэлъыкIоу мырэзэныгъакIэхэри къатехьагъ радикал купхэм ясайтхэм, ащ фэдэу къегъэнафы «Би-би-си» къэбар гъэIум.

Фитыныгъэ Радио