Сирием къикIыжьрэ адыгэхэм IофшIэн агъотынымкIэ къинэу бэдаушмэ алъытэ

Къуаджэу Мафэхьабл, Адыгэ республикэ. СэмэгумкIэ: Щорэ Мухьамэд, Цуныдышко Зарбый

Адыгеим къэкIуагъэхэ Украинэм щыщ цIыфхэм ащыщэу нэбгырэ 500 фэдизмэ лэжьапIэхэр хэкум ащарагъэгъотыгъэх. Фэдэ пчъагъэхэр къыщихьыгъэх  Адыгеим илIышъхьэ пресс-конференцэу мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ ышIыгъэм. Журналистмэ ядызэIукIэныгъэ фэгъэхьыгъагъ 20I4 илъэсэу икIыгъэмкIэ икIэуххэм.

Хэку пащэм игущыIэхэмкIэ, зэкIэмкIи Украинэм егъэзыгъэу къикIыжьыгъэхэу Адыгеим нэбгырэ минитфым кIахьэу къэкIожьыгъэх. АдыгеимкIэ цIыфмэ лэжьапIэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Iахьым ахэмэ ащыщэу нэбгырэ 500 IофшIапIэхэр арагъэгъотыгъэх. Мыщ нэмыкIэу, украинэ цIыфхэм апае хэкум исабыйIыгъыпIэхэм чIыпIэхэр къафхагъэкIыгъэх, хэкум исымээджэщхэм ащяIазэх.

Укаринэм къыкIыжьхэрэм афэшъхьафэу, Адыгеим илIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, нэмыкI «чIыпIэ стырхэми» егъэзыгъэу къикIощыкIыгъэ цIыфхэр хэкум къырегъахьэх, къэбар зэбгырыгъэкI амал зэфэшъхьафхэм къызэратрэмкIэ. Сириери ахэм ахэтэу ащ къыIуагъ. Хэкум ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, джыдэдэм Адыгеим щэпсэух Сирием ицIыф нэбгырэ 700 кIахьэу.

Бэдаушыбэми, цIыфэу хэкум ис зырызхэми алъъытэу къыхагъэщы яеплъыкIэ, Сирием къикIыжьхэрэ адыгэхэм икъу фэдизэу IэпыIэгъу арамыгъэгъотэу. ЯкъэкIожьынкIи къэралыгъор икъоу адемыIэу, къэкIожьышъугъэхэми ежь-ежьырэу яIоф зэрафэнэу къызэрэчIэкIэу бэдаушмэ аIо. IофшIапIэхэри ежьхэм яамалкIэ къагъотын  фаеуи хъоу ахэмэ къыхагъэщы.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ бэдауш IофшIакIоу Чундышко Заурбий:

- СтандартитIум иполитикэ зыфаIорэм ари хэт. Тэ тафэтхагъ мы IофымкIэ тхьэматэмэ, шъхьаем зи джэуап щыIэп. Зыцэ къытдеIэнэу фаеп. Къин дэд. МыкIэ къэкIожьхэрэм ашъхьэ зэрэхахыжьышъу.

АдыгеимкIэ уеплъмэ IофшIапIэ язгъэгъотрэ Iахьым ичэзыу джырэкIэ нэбгырэ шъэ пчъагъэ хэт, Iахьым икъэтынхэмкIэ.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис