Махо Билал Урысие Федкрацием ичемпион хъугъэ


Грек-Рим бэнэнымкIэ Урысие Федкрацием изэнэкъокъоу гъэтхапэм и I0-м къалэу Санкт-Петербурге щыкIуагъэм, I30 кг. онтэгъумкIэ Адыгэ бэнакIо Махо Билал апэрэ чIыпIэр къихьыгъ, Урысием Федкрацием ичемпионэу хъугъэ. Махор Финалым Василия Паршина текIуагъ. 

Махо Билал дунаем ичемпион 3 къъихьыгъ. Урысие Федкрацием ичепион 4 къихьыгъ. Лондон щыкIогъагъэ олимпиадэм ящэнэрэ чIыпIэр къихьыгъагъ. 

Махо Билал Къэбэртае-Бэлкъар республикэм щыщ ау мы аужьырэ илъэсым ар Дагестаным икомандэ хэтэу мэбанэ.