Адыгеим и Премьер-министрэ шIэныгъэлэжь-экономистхэм аIукIагъ


IэкIыб хэгъэгухэм экономикэм ылъэныкъокIэ политикэу зэрахьэрэм ифэмэ-бжьымэ дэй анахьэу къызщатырихьэрэ лъэ­хъаным экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ егъэшIыгъэн зэрэфаем зыщытегущыIэгъэхэ зэхэ­сыгъом хэлэжьагъэх экономикэмрэ гъэсэныгъэмрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным епхыгъэ Iофыгъо­хэм апылъ министрэхэр, республикэм инаучнэ учреждениехэмрэ иапшъэрэ еджапIэхэмрэ ялIыкIохэр. 

Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат зэIу­кIэгъум хэлэжьагъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ экономикэр кризисым зыщыхэт лъэхъаным шIэ­ныгъэлэжьхэмрэ хэбзэ Iэшъхьэ­тетхэмрэ азыфагу зэдэлэжьэныгъэ дэгъу илъын зэрэфаем. 

ШIэныгъэлэжь-экономистхэм игъоу афалъэгъугъ кризисым къыхэкIыжьынхэмкIэ Iофтхьабзэу зэрахьан фаехэм зэратегущы­Iэхэрэм, пшъэрылъхэм язэшIо­хынкIэ амалэу щыIэхэм якъэ­гъотын ахэлэжьэнхэу. 

- Шъо шIэныгъэу шъуиIэр республикэм инаучнэ байныгъэу щыт. Хабзэм икъулыкъухэм ашIо-игъу шъуигъусэхэу пэрыт технологиехэр экономикэм, мэкъу-мэщым, гъэсэныгъэм, зе­кIоным алъэныкъо зэращагъэфедэщт шIыкIэр къыхахынэу. Непэ тэ тызэупчIыжьын фае, ищыкIагъэу хъумэ, республикэм ыпашъхьэ ит стратегическэ пшъэ­рылъхэм тахэIэзыхьажьыщт, - хигъэунэ­фыкIыгъ КъумпIыл Му­рат. 

Зэхэсыгъом къызэрэщаIуа­гъэмкIэ, Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан республикэм ихъызмэтшIапIэхэм научнэ Iоф­шIагъэхэр ащыгъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо реты. Республикэм и Премьер-министрэ гъэсэныгъэр нахьышIоу зэхэщэгъэн, пэрыт предприятиехэм якадрэхэр на­хьышIоу къэгъэхьазырыгъэн, унэе хъызмэтхэм зягъэушъомбгъугъэн, инновационнэ проект­хэр промышленностми, мэкъу-мэщми ащыгъэфедэгъэн зэрэфаем шъхьафэу къыщыуцугъ. 

Экономикэм хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэным, социальнэ Iофхэр зыпкъ итынхэм афэлэжьэщт комиссие Адыгеим щызэхащагъ. Экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи интеграциемкIэ федеральнэ правительствэ комиссием игъу­сэу ащ Iоф ышIэщт. 

Республикэм хэхъоныгъэ ышIы­нымкIэ еплъыкIэу яIэхэр мы зэIукIэгъум къыщыраIоты­кIы­гъэх. ШIэныгъэлэжьмэ япредложениябэ джыдэдэм щыIэны­гъэм щыпхыращэу къычIэкIыгъ. 

Аналитическэ гупчэу зэхащэрэм шIэныгъэлэжьхэр хэлэжьэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Премьер-министрэм хигъэунэ­фыкIыгъ. Пэублэм ищыкIэгъэ консультациехэм язэхэщэнкIэ, экономикэм, социальнэ политикэм алъэныкъокIэ ищыкIэгъэ унашъохэр аштэнхэмкIэ ащ мэхьанэшхо иIэщт. 

Адыгэ Макъ