Адыгеим щыщ бзылъфыгъабэ ясэнэхьаткIэ лажьэхэрэп


Темыр Кавказым ис бзылъфыгъэхэм азфагу кIэупчIэныгъэу щырагъэкIокIыгъэм къыгъэлъэгъуагъ ахэр зыщылажьэмэ ашIоигъогъэ сэнэхьатхэр. УплъэкIунхэр ригъэкIокIыгъ «хедхантер» зыцIэ кIэупчIэкIо купым, къатхы Адыгеим икъэбар лъыгъэIэс амал зырызмэ. Бзылъфыгъэхэр зыфэе сэнэхьатмэ апэ итых «щэнхэр», «бухгалтериер», «гъэIорышIапIэм щылэжьэныгъэр».

Бзылъфыгъэхэр лэжьапкIэу зыфаехэу къаIуагъэхэр хъулъфыгъэми къаIуагъэхэм атекIых. Ахэм анахьри нахь зыхапшIэу макIэх. УплъэкIунхэр резгъэкIокIыгъэхэм къызэратхэмкIэ, бзылъыфыгъэхэр зыфэе лъэжьапкIэхэр сомэ мини I0-I5 кIэхэх. ЛэжьапкIэ анахь лъагэхэм фэягъэхэу къэзыIуагъэхэр Ингушетиемрэ Адыгеимрэ  ащыщхэ бзылъфыгъэхэр арых. Сомэ мин 30 ар нэсы. ЯтIонэрэйхэр – Ставрополь, Щэщэн, Къэрэщэй-Щэрджэсым щыщхэр арых. Анахь макIэхэр- Дагъстан, Темыр Осетием щыщхэм къаIуагъэу ары якъэтхыныгъэхэмкIэ.

Адыгеим щыпсэухэрэм языщанэ зыфеджэгъэ сэнэхьатым рымылажьэхэу кIэупчъэныгъэхэм къагъэлъагъоу чIыпIэ къэбар лъыгъэIэс амалхэм къаты.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ Эмм:

- Шъыпкъэу къэпIон хъумэ кавказ бзылъфыгъэхэр нахьыбэрэмкIэ сабыйхэр рагъэджэным, агъэсэным фэгъэхьыгъэ сэнэхьатхэм афэщагъэх. Сэри ары сызфеджагъэр. Джырэ мафэмкIэ фэдэ Iофыр къэхъурэп, сыда пIомэ кIэлэегъаджхэхэри бэ хъугъэ, IэнатIэхэр нахь макIэх. ЛэжьапкIэхэри нахь цIыкIых. Арышъ, щэн-къэщэжьыным хэхьэх. Сэри джырэкIэ бзылъфыгъэмэ зыщалъэщт щыгъынхэр, лъэко-пылъхьэхэр сэщэх. Сырыраз пIонэу щытэп сиIэнатIэ, шъхьаем щыIэныгъэм елъытыгъэу сэпсэу.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ Замир:

- Сэ къэсыухыгъэр апшъэрэ еджапIэ итуризмымрэкIэ ыкIи фэIо-фашIэхэмкIэ Iахьыр ары. Ау тучан къызэIусхыгъэу Iоф сэшIэ. Нахьыбэри джащ фэд. Апшъэрэ гъэсэныгъэ зиIэхэр сатыум хэхьэх. Ащ къикIрэр, хэкум Iоф дэлъэпшъы, зэкIэри сатыум макIох. СабыйIыгъыпIэхэми, еджапIэхэми макIох ащылэжьэнхэу. Ащи лэжьапкIэхэр щыцIыкIых. Афикъурэп. Сэ сшъхьэ Iо дэсэшIэжьы джы дэдэм, шъхьаем сызэджэнэу сызфэягъэр – остывь. Джы дэдэми сыфай, ау лэжьапIэ зэрэщымыIэщтым пае сыздэкIошъугъэм зестыгъ.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис