Абхъазым илIыкIо куп агъэкIотэжьыгъ


Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан къызэрэригъэблэгъагъэм теткIэ Абхъазым илIыкIо куп гъэтхапэм и 16-м Адыгеим къэкIогъагъ, тыгъуасэ ахэм яреспубликэ агъэзэжьыгъ. 

ЗэдэгущыIэгъоу зэдыряIагъэм лъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ: зекIо­нымкIэ, аграр секторымкIэ ыкIи сатыу-экономикэ зэфыщытыкIэ­хэмкIэ язэдэлэжьэныгъэ зыра­гъэушъомбгъунэу щызэзэгъыгъэх. 

- Зэкъош зэпхыныгъэу тазыфагу илъыр хэти зэщигъэкъон ылъэкIыщтэп. НепэкIэ гухэлъ шъхьаIэу тиIэр тизэфыщыты­кIэ­шIухэр лъыдгъэкIотэнхэр ары, ащкIэ амалэу тиIэхэр зэкIэ икъоу дгъэфедэнхэ фае. Урысыемрэ Абхъаз Республикэмрэ бэмышIэу зыкIэтхэгъэхэ зэзэгъыныгъэри ащ фэIорышIэщт, - зэдэгущыIэгъухэм зэфэхьы­сыжь къафишIызэ джарэущтэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. 

Рауль Хаджимбэ дахэу къа­зэрапэгъокIыгъэхэм, зэрэзэгу­рыIуагъэхэм апае ТхьакIущынэ Аслъан зэрэфэразэр риIуагъ. Джащ фэдэу лIэшIэгъубэм къа­кIоцI Абхъазымрэ Адыгеимрэ азыфагу илъ хъугъэ зэкъош зэ­фыщытыкIэхэм зягъэушъомбгъу­гъэным мэхьанэшхо зэриIэр, эко­номикэмкIэ язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэн фаер хигъэ­унэфыкIыгъ. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Абхъа­зым илIыкIо куп Адыгеим къы­зэкIом, Абхъазым щызэуагъэ­хэм ыкIи ащ щыкIогъэ заом щыфэхыгъэхэм (Адыгеим икIыгъэ нэбгыри 180-м щыщэу нэбгыри 10-мэ апсэ атыгъ) янэхэм аIукIагъэх, республикэм ианахь лъэгъупхъэ чIыпIэхэм ащыIагъэх, Къырымрэ Севастопольрэ Урысыем зыхэхьажьыгъэхэр и­лъэс зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ митингым хэлэжьагъэх, мэфэкI концертым еплъыгъэх. 

Рауль Хаджимбэ ядэжь ыгъэ­зэжьыным ыпэкIэ Адыгеим и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат игъусэу Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан IукIагъ. Рауль Хаджимбэ «Аиааирэ» щыщ нэпэеплъ ахъщэ жъгъэйхэр ащ ритыгъэх ыкIи Абхъазым кIонэу ригъэблэгъагъ. 

Адыгэ Макъ