Витишкэ мэлылъфэгъум и 7-м щегъэжьагъэу шхэн ыдэрэп

Евгений Витишкэ

Тамбов чIыналъэм щыIэ хьапсэм щыIэ эколог Евгений Витишкэ мэлылъфэгъум и 7-м щегъэжьагъэу шхэн ыдэрэп, мэхькэмэ нахьышъхьэм идао хэплъэн зэримдагъэмкIэ имрэзэныгъэ къыгъэлъагъоу. Евгений Витишкэрэ Сурен Газарянрэ Iоф къафзэIуахыгъэу щытыгъ 20II –рэ илъэсым. НэбгыритIуми шъхьафитныгъэ яIэу  илъэсищ пшъэдэкIыжь атралъхьагъэу щытыгъ, Кубань и  губернатор Александр Ткачев  игъэпсэфыпIэ къэблачъэ ацIэлагъэкIэ. Газарян Эстонием псэупIэкIэ зигъэзагъ.  

Шъэчэ Олимпиадэм игъэхьазырынкIэ зэрарэу чIыпIэм рахыгъэм фэгъэхьыгъэу тхылъ агъэхьазырыгъэу Витишко  къыIуагъэ уж 20I3-м,тыгъэгъэзэ мазэм  зэблахъужьыгъ шъхьафитныгъэ пшъэдэкIыжьыр   ащ хьапсэм къыщихьынэу. "Мемориал" цIыф фитыныгъэ ухъумакIо гупчэм зэрилъытэрэмкIэ Витишко зэрагъэтIысыгъэм политикэ лъапсэ иI. 

 Фитыныгъэ Радио

Сурен Газарян

tuapsepress.com