Сирие заом Адыгэ кIалэ ныбжьыкIэхэр хэкIуадэх


Сирием щыщ Адыгэ кIалэхэм интернет хъагъэу фасебоокым къызэрэщатхыгъэмкIэ Мэлылъфэгъум и 4-м СириемкIэ хьапсым чIэсэу Адыгэ кIалэу Махаб-Умар Надж ныбэ узым ылIыкIыгъ. Ар сыд фэдэ хьапс зычIэсыгъэр къатхыгъэп ыкIи къэбарэр игъэкIотыгъэу къатхыгъэп. 

Сирие Iофым дэлажьэрэ Адыгэ кIалэхэм къызэраIорэмкIэ Сирие заом Адыгэ нэбгрэ 300 нахьыбэ хэкIодагъ, уIагъэхэр ащ фэдищэуи мэхъу. Мин 30 нахьыбэ яунэхэм арысыжьыхэп ыкIи ахэм аныкъо Сирием ыкIыжьыгъэх. ыкIижьыгъэхэм нахьыбэр Тыркуем, Иордание ыхьагъэх. Адыгэ хэкум минтIум нахь макI къэкIожьын зылъэкIыгъэр. 

Сурэтым итыр: Дунаем ехыжьыгъэ Адыгэ кIалэу Махаб-Умар Надж