Кадыров хьэзырщ Немцов и IуэхукIэ зэхэгъэкIакIуэхэм япсалъэну


Шэшэн администрацэм и Iэтащхьэ Кадыров Рамзан зэрыжиIамкIэ, ар хьэзырщ оппозицэ IуэхущIэ Немцовыр зэраукIам тепсэлъыхьыну.

«Сэ абы сытепсэлъыхьыну сыхьэзырщ. Сыт Iуэхур къызыпэнэр?  Абы пэмыщIу езы Немцовым и сабийхэм апхуэдэу къыщагъэувкIэ», - жиIащ Кадыров махуэкум  Мэзкуу и радиостанцхэм ящыщ зым къыщыпсалъэм. 

Абы и псалъэхэмкIэ, уеблэмэ абы фIэгъэщIэгъуэнщ  Немцов и IуэхукIэ уэчылхэм къыхуагъэхьэзыра упщIэхэр.

Урысей оппозицэ лIыкIуэ Немцов Борис  мы гъэм мазаем и 27 пщыхьэщхьэм гувауэ яукIащ  Мэзкуу деж,  Кремлым и пащхьэ.

Политикыр зэраукIа Iуэхум епхауэ яубыдауэ щытащ Шэшэным щыщ цIыхуитху.

Хуитыныгъэ Радио