Хъурцэм ипарламент идепутатэу Циклаури Нугзар тебэнагъэх


Хъурцэм иПарламент идепутатэу Циклаури Нугзар икIэрыкIэ тебэнэныгъэ рашIылIагъэу кхытыридзагъ депутатхэм ащыщым иинтернет нэкIубгъо. Ау ежь Циклаури къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, тебэнэныгъэр ежьым занкIэу къырашIылIагъэп, икузефэ ары къызтебэнэшъугъэхэр. Циклаури Нугзар игущыIэхэмкIэ, иунэ чIэхьажьыпIэм ныбжьыкIэ нэбгыри 4-5 Iуилъэгъогъагъ, къызэкIожьым ядэжь. Ахэр лъэшэу мэкъэIатыгъэкIэ гущыIэщтыгъэх, ыкIи мыхъун гущыIэхэр агъэфедэщтыгъэх. Ежьыр лифтымкIэ къыздэкIоежьым икузефэ щытыгъэхэр къытебэныгъэхэу ары депутатым къызэриIотагъэр. Кузефэм ыпэ зэпыутыгъэ джырэкIэ. Кузефэм кIиIажьышъугъэ, ау тебэнакIохэр ащ яку исхэу кIэлъычъагъэх. Полицым адырэр нэмысфэ нэс, ыуж итыгъэх. 

ДжырэкIэ мы IофымкIэ зэхэфыныгъэхэр макIох ежьым занкIэу тебэнэнхэу фэягъэхэмэ  зэрагъэшIэнымкIэ.

Хъурцэ депутатэу Циклаури Нугзар илъэсым къехъукIэ узэкIэIэбэжьмэ апэрэ тебэнэныгъэь рашIылIэгъагъ.  Ащыгъум шъобжьхэр тещагъэ хъугъагъэ. Ащыгъум Циклаури  тебэнэныгъэм пэшIокIышъугъагъ игъунэгъухэм къаIэтыгъэгъэ мэкъэшхом ишIуагъэкIэ. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ хъурцэ политолэу Лебонидзе Соломон:

- Мы къэхъу-къашIэр уумысын фае, Iо хэмылъэу. Мыщ фэдэ криминал унэшъошIым Iутми, унэшъошIым пыщытми зырашIылIэкIэ умысыгъэн фае ар. Тебэнэныгъэм ушъхьагъу фэхъушъущт зыгорэм иунэе фэмылъэгъуныгъэр, е цIыфхэр зыщымыгъозэ зэутэкIыныгъэ, е унэе Iофыгъохэр. Политик IофшIэнэу зэрихьэрэм къыхэкIэуи хъушъущт. Сэ сызэреплърэмкIэ политикым лъэшэу Циклаури щычанышъ, ащ пае тебэнэныгъэр рашIылIагъэуи хъушъущт. Сыгу къео, депутатхэм алъэныкъокIэ Хъурцэм мыщ фэдэ къэхъъу-къашIэхэр къызэрэщекIокIхэрэр.  


ХЪурцэ депутатэу Циклаури Нугзар адыгэхэм ялъэпкъгъэкIод Хъурцэм 20II илъэсым жъоныгъуакIэм и20 къыштэнымкIэ зиIахьышIу хэзылъхьагъэхэм ащыщ. Ащыгъум ар ипэщагъ Темыр Кавказым идиаспорхэм яIофкIэ парламент Iахьым. Циклаури  Нугзар ары лъэпкъгъэкIод къэштэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр зэхэзгъэуцуагъэр ыкIи ащ хэплъэнхэм пае къаштэным пае ахэзылъхьагъэр. 

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс  Ларис, Тбылыс