ТхьакIущынэ Аслъан Тыркуем къикIыгъэ тилъэпкъэгъухэм аIукIагъ


АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Тыркуем къикIыгъэ хьакIэу, Стамбул и Гупчэ район имуфтиеу Айдин Игман ыкIи предпринимателэу Аднан Дюзгюн тыгъуасэ ригъэблэгъагъэх. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый ыкIи къуаджэу Мэфэхьаблэ иадминистрацие ипащэу Хьасани Мухьамэд.

- Тигуапэ хэкужъым шъу­къызэреблэгъагъэр, - къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ хьа­кIэхэм зафигъазэзэ. - Нахьыбэу тызэхэхьэн, тфэлъэкIы­щтымкIэ тызэдеIэн фае. Ти­лъэпкъэгъоу IэкIыбым къикIэу тэ къытэуалIэхэрэм янахьыбэр предпринимателых, динлэжь къызэрэкIуагъэр апэрэ. ТиныбжьыкIэхэу диным пылъхэр гъогу пхэндж темыхьанхэмкIэ, диныр къызфигъэфедэзэ бзэ­джэшIагъэ зезыхьэхэрэм да­мыхьыхынхэмкIэ ащ шIуагъэ къытынэу тыщэгугъы.

Предпринимателэу къакIохэ­рэм хэку­жъым Iоф щашIэнэу къиуцохэмэ, ежьхэм алъэны­къокIэ къа­тефэрэр афашIэным, ящы­кIэгъэ IэпыIэгъур аратыным зэрэфэхьазырхэми ЛIы­шъхьэм къыкIигъэтхъыгъ, ащ фэдэу хъыз­мэтшIапIэ къызэ­Iу­зыхыгъэу зыгъэлажьэхэрэр щысэу къыхьыгъэх.

Стамбул къикIыгъэ ­муфтиим гуфэбэныгъэшхо хэлъэу хэку­жъым къызэрэщапэгъокIыгъэхэр, республикэм ипащэ уахътэ къыхигъэкIи зэрэригъэблэгъа­гъэхэр гуапэ зэращыхъугъэр къыхигъэщыгъ, «тхьашъуегъэ­псэу» къыриIуагъ. Айдин Игман тилъэпкъэгъоу Тыркуем щыпсэухэрэм ащыщ, джырэ­благъэ къэлэ шъхьаIэм и Гупчэ район имуфтиеу хадзыгъ. Адыге­им ыкIи Пшызэ шъолъыр ащы­псэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый къы­зэриIуагъэмкIэ, ащи, нэмыкI ти­лъэпкъэгъоу Тыркуем исхэм ащыщыбэхэми диным епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм язэ­шIохынкIэ мылъку IэпыIэгъу къараты, ныбжьыкIэхэм яегъэ­джэнкIи къадеIэнхэу къагъэгугъагъэх.

Адыгэ Макъ