Зэуэ Щыт Къэрал экзаменыр зэратыну щIыкIэм егъэгузавэр

Псыгуэнсу къуажэм дэт курыт еджапIэм и еджакIуэ Мэкъуауэ Залинэ.

Курыт еджапIэр зи къэухыгъуэ хъуа  дэтхэнэ зы еджакIуэми, Зэуэ Щыт Къэрал экзаменым зэхуегъэхьэзыр. Илъэс блэкIахэм хуэмыдэу мыгъэм нэхъ щIэгъэхуэбжьауэ зэрекIуэкIынум ипкъ иткIэ, еджакIуэхэми дауэ дыпэлъэща хъуну жаIэу куэдыр егъэгузавэр. Экзаменым и зэхэлъыкIэмрэ зэрызыхуагъэхьэзыр щIыкIэмрэ къыжиIэну Хуитыныгъэ радиом зыхуигъэзащ Псыгуэнсу къуажэ дэт Курыт еджапIэ №I унафэщIым и къуэдзэ ФIыцIэ Анжела

Сабийхэм еджагъэщIэм зэрыщIидзэрэ экзаменым зыхуагъэхъэзыр, езыхэм тхьэмахуэм яIэ урокхэм нэмыщIкIэ урок нэужьхэм къанэхэурэ, псом хуэмыдэу урысыбзэмрэ математикэмрэ Iэмал зимыIэу ятын хуеуэ щыт экзаменхэщи. Хэти ещIэр нэгъабэ экзаменыр гугъуу щытащ, дэ ди еджапIэм экзаменыр зыхуэмытауэ аттестатыншэу къэнауэ сабийтI диIащ. Иджы законыщIэр къызэрекIуэкIымкIэ математикэмрэ урысыбзэмрэ эмал зимыIэщи тIум язымкIэ тIу къихьыу щытмэ зэ иджыри уегъэтыж, ауэ тIумкIи тIу къэпхьыу щытмэ аттестат имыIэу сабийр къонэр. КъыкIэлъыкIуэ еджагъэщIэм экзаменыр аргуэру итыжын хуей мэхъу. Нэгъабэ апхуэду зэрыщытам ипкъ иткIэ, сабийхэр нэхъ къафIэIуэхуу бгъэдыхьау нэхъыфIыу загъэхъэзыру къыдолъытэр. ТIо едгъэтхащ школым экзаменыр дэ езыхэми, хъарзынэу ятхахэщ, ауэ экзаменыр зэрыхъунур езыдыдэм и деж къыщыпщIэр, яхуэтынрэ яхуэмытынрэ. Мэгъэм тIэкIу зихъуэжауэ щытщ, математикэр экзаменитI ящIащ. Япэм зы экзамен хъууэ щытащ иджы тIу мэхъу, «базовый уровеньрэ профильный уровеньрэ» Базовый уровень зыт сабийхэр школыр къауха нэужь щыщIэтIысхьэкIэ математикэр къэзмыгъэсэбэпынухэм мис ар ятыр. Псалъэм папщIэ медицинэм кIуэну щытмэ, математикэ хуейкъым базовый уровень етри, аттестат къехьри сабийм къеух. Яхэтхэщ сабий тегушхуэ хъарзынэу еджэ и акъылкIэ хуэтыну къигъэгугъэу . Камерэ нэгъабэ здэттахэм щыIахэщ, ауэ режим онлайну щытакъым.Тырагъатхэти ар зэрахьэт илъэс бжыгъэкIэ. Ауэ мис мы гъэм ахэр псори онлайн режиму щытынущ. ЩекIуэкIыу хъуар псори ялъагъу. Сэ сызэреплъымкIэ, ЕГЭ сэ сфIэхъарзынэщ къызыгурыIуэу еджа сабийм и дежкIэ. Сэ сфIэкъэбылщ ЕГЭ-р. 

АдэкIэ а Iуэхум теухуауэ и еплъыкIэр къыжеIэ, Зэуэ Щыт Къэрал экзаменхэр итыну къызыпэщылъ Мэкъуауэ Залинэ. Залинэ Псыгуэнсу къуажэм дэт Курыт еджапIэ №Iм щоджэр, а къуажэ дыдэми щопсэу. Экзаменхэр къехъулIэмэ, Къэбэрдей Балъкъэр Къэрал Университерым щIэтIысхьэну зегъэхъэзыр. 

ЕГЭ экзаменым иджыпсту зэхъуэкIыныгъэ правилэщIэ куэд къыхалъхьащ. Илъэсыр щыщIидзэм и деж занщIэу фIыуэ репетитор уигъусэу  зыбгъэхъэзырын щIомыдзэмэ пхуэтыныукъым. ИкъукIэ гугъущ зы урок къыбгурымыIуу блэбгъэкIмэ укIэщIыхьэжынукъым. Сэ сищхьэкIэ сыкъапщтэмэ апхуэдизкIэжгугъущи схуэмытынкIэ сошынэр. Репетиторыншэу ЕГЭ тхуэтынукъым Репетиторым и деж сыкIуэнущи, ахъшэ куэдыIуэ Iахри, апхуэдиз ахъшэ сиIэкъыми сыкIуэфкъым. Iэмал имыIэу ттын хуей предмет урысыбзэмрэ математикэмрэ фIэкI мыдырей сызыщIэтIысхьэным елъытауэ стын хуей экзаменым сыхунэсыхэкъым. ТхьэмахуитI ипэ Нарткъалэ пробнэ экзамен математикэмкIэ щекIуэкIат цIыху щэрэ щэныкъуэрэ дашати, абы щыщу цIыху щэрэ тIощIрэ зым  тхуэтакъым тIу къэтхьащ. Иджы  июным 4м пробнэ мыхъуу пэжыпэу стын хуейщи тхьэм ещIэ сызэрыхъунур. Ди егъэджакIуэхэр къыттогузэвыхъхэр яхузэфIэкI къамыгъанэуи къыддолажьэр урок нэужьхэми дыкъагъанэр. Урысыбзэмрэ математикэмрэ тIум языр пхуэмыту тIу къэпхъмэ аттестат къуатыжынукъыми етIуанэ илъэсым птыжыну ухуиту аращ, зы илъэс пфIэкIуэдынущ зыщIыпIи
ущIэмытIысхьэжыфу. Аращи си анэр Iейуэ мэгузавэр, «илъэс пщыкIузкIэ школым ущIэсауэ аттестат мыхъуу справкэ къуатыжым дауэ дыхъуну жери». 

Хуитыныгъэ радиом къепсалъахэм зэрыжаIэмкIэ, мыгъэм Зэуэ Щыт Къэрал экзаменыр адрый гъэхэм емыщхьыу, нэхъ гугъуу екIуэкIынущ. Экзаменым и екIуэкIыкIэр къигъэлъагъуэу «онлайн режим» щIэгъэхуэбжьакIэ щIапщытыкIынущ.

Дыжьын Иннэ. Хуитыныгъэ радио. Къэбэрдей Балъкъэр