Шъыгъо-шIэжь мафэм ыхэгъэунэфыкIын хэлажьэхэрэр илъэс къэс нахьыбэ мэхъу


ЖъоныгъуакIэм и 21-м, 2015 илъэсым, Адыгэхэр зыщыпсэуэрэ лъэныкъо пстэуми (Хэкур, Хэхэсыр) Урыс-Адыгэ заом фэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь мафэр хагъэунэфыкIыгъ. КъызэрэлъагъорэмкIэ илъэс къэс мы мафэм ыхэгъэунэфыкIын хэлажьэхэрэр нахьыбэ мэхъу. 

Мыгъэ мы мафэм ехьылIагъэу нахь къыхэдгъэщын тлъэкIыщт Тыркуем щыщ хасэхэм ялIыыкIохэр хэкум къызэрэкIуагъэхэр ыкIи ахэр хэкурысхэм аригъусэхэу шъыгъо-шIэжь мафэр зэдхрагъэунэфыкIыгъ. 

Интернетым мы мафэм ехьылIагъэу сурэт бэдэд къырадзагъэр. Ахэм мы сурэтхэр къахэтхыгъэх.   


Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ 
Налщыч 
Адыгэ Республикэ
Мыекъуапэ

АдыгэКъалэ

Кошхьабл

Къэрэщай-Черкес Республикэ

ЩапсыгъэТыркуе 
ИстамбулКафкен

Иордание

Америкэ

Израил