Хъурцэм зэпхъоныгъэр щымакIэу алъытэ


Хъурцэр зэпхъоныгъэмкIэ  щынагъо макIэ зиIэхэ къэралыгъохэм ахалъытагъ.  Мысыр къэралыгъом икъэбар лъыгъэIэс амалхэм  мыщ фэдэ къэтынхэу зэбгырагъэкIыгъэхэр бэмышIэу къытыгъэх Хъурцэм иIэкIыб IофхэмкIэ Iахьым. Тхыгъэм зэритымкIэ, Хъурцэм ыужрэ уахътэм хээгъэхъоныгъэ ышIыгъ зэпхъоныгъэм ебэныгъэнымкIэ. Мы лъэныкъомкIэ, Хъурцэм я II чIыпIэр ыубытыгъ 20I4 илъэсымкIэ зэпхъоныгъэм икъэгъэлъэгъон анахь зыщымакIэхэ къэралыгъIи I97 азфагу. Къэралыгъор апэ ит Норвегием, Францым, Голландием. 

Хъурцэм исхэм Фитыныгъэ радиомкIэ такIэупчIагъ къэралыгъоу зэрысхэм зэпхъоныгъэр къыщекIокIэу алъытэмэ. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Хъурцэм щыщ Мари:

- Зэпхъоныгъэр щыI Хъурцэм , сэ зэрэслъытэрэмкIэ. Ау ар инэп. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Хъурцэм щыщ Алла:

- КъэсIонэу сыфай, блэкIыгъэ къэралыгъо Iэшъхьэтетым игъом зэпхъоныгъэ щыIагъэп. Си тхьапэхэри псынкIэу згъэтэрэзыгъэх. Джы дэдэм сшIэрэп. Афиян ешъохэрэм япччъагъэ хэхъуагъ, полицым тэрэзэу Iоф ешIэ сIон слъэкIрэп. Сэ Хъурцэм I998 илъэсым сыщыпсэунэу сыкъэкIуагъ. Ащыгъум ахъщэ хэмылъэу зи пшIэшъущтыгъэп. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Хъурцэм щыщ Эка:

- ЦIыфхэм  азфагу зэпхъоныгъэ щыIэп джы дэдэм. ЩыIагъэп ыкIи щыIэп. ЫпэкIэ къэхъущтым теплъын.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Хъурцэм щыщ Нанули:

- ЩыIэщтын фай зэпхъоныгъэр, сыда пIомэ ежь ашъхьэ ныIэп IэнэтIэIыгъхэр зэкIэ зэгупшысэхэрэр. ЦIыфхэмэ зи къягупшысэрэп. Арышъ, мы унэшъошIхэри псынкIэу текIыщтых.

Зэпхъоныгъэм фэгъэхьыгъэ тхыгъэу къыхаутыгъэм зэритымкIэ, Хъурцэм таурыхъэу «зэпхъоныгъэр культурым изыIахь» зыфиIорэр зэбгырегъэкIы. Зэпхъоныгъэм узэребэнышъущтым охътэ кIакIом Хъурцэр ищысэу къэтыным ит.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс