Адыгэ 175-м Истонием зыфагъэзагъ Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу


Cherkessia.net сайтым зэритымкIэ жьоныгъуакIэм и 8-м, 2014 илъэсым, Адыгэ нэбги 175-м яцIэхэр зычIэдзагъэ джэпсалъэ Истоние хэгъэгъэгум фагъэхьыгъ. Ащ Истонием ипащэхэм зыфагъазэ лъэпкъ-гъэкIодэу Адыгэхэм я 19 лъэшIэгъум Урыс империем къаришIэлIагъэр ащтэнэу. 

Мы аужьырэ мазиблым мы купым мыщ фэдэ джэпсалъэ хэгъэгу 4-м фагъэхьыгъ Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ащтэнэу. Ахэр Украинэ, Полщэ, Литвэ ыкIи Истоние. 

Урыс Адыгэ заор заухыгъэр илъэс 151 хъугъэ. Ащ къыкIоцI дунаемкIэ зы хэгъэгу закъу неIэп Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр зищтагъэр. Ар Курдж хэгъэгур ары. ЖьоныгъуакIэм и 20-м, 2011 илъэсым, Курдж парламентым хэт депутатхэм зи ахэмызэу, пстэуми зэдрагъащтэу Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ащтагъ.