Мэкъуогъум и 12 – адыгэ хьалыжъом имаф


Адыгеим  мэкъуогъум и 12 хьалыжъом имафэ щыхагъэунэфыкIы. МэфэкIыр щырекIокIы Адыгеим ипсыкъефэххэу Руфабго дэжь, чIыпIэ къэбар лъыгъэIэс амалхэм къызэратрэмкIэ. Фэдэ мэфэкIым ипшъэрылъэу кIэщакIохэм къыхагъэщрэр – туризмым изегъэушъомбгъугъэным, ащкIэ шIогъэшIэгъон къагъэущыгъэнымкIэ хьалыжъом имафэ IэпыIэгъу хъуныр ары. Хьалыжъор мыщ цIыфмэ щашхын алъэкIы ыкIи ащ ишIын алъэгъушъу. МэфэкIым епхыгъэу къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэр Адыгэ хэкум щекIокIых.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим изыкъуаджэхэм ащыщым щыпсэурэ Милэ иныбжьыкIэгъум къыщегъэжьагъэу хьалыжъо ешIы еIо. Апэ ащ ишIын янэжъ ригъэшIэгъагъэу къыхегъэщы.

Мил: Щэр тIэкIу сэгъэфабэ, хьаджыгъэри унэм итыгъэн фае тIэкIу. Щыгъу тIэкIу, содэ тIэкIу хэолъхьэх. Тхъу жъожьыгъэ е тыгъэгъэзэ дагъэ зиIэм хелъхьэ. Пытэ кIаеу хэпфыкIынышъ, зэдэплъхьащт. Къуае дэолъхьэ ыкIоцI. Хьалыжъор тэшIы къуае тиIэ хъумэ. Адыгэмэ хьалыжъор яапэрэ шхын. Джэгуи хьадыгъи ащашIы. ЫпэкIэ хьалыжъо агъажъэти пхъуантэм дэлъэу джэгу хъумэ арагъэхьыщтыгъэ , джы аущтэу макIэ зыгъажъэу хьалыжъор езгъэхьхэрэр.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Иринэ нысэ ныбжьыкI, ау хьалыжъо шIыныр ышIэу ыкIи икIасэу къыхегъэщы.

Ирин: Сэ къуае зыдэлъ хьалыжъом фэдэ сэгъэжъэшъу. ЗэкIэми ашIышъурэп ар. Зыфэмгъэжъэшъухэрэри щыIэх. Сэгъажъэ, хьадэмэ апай аIошъ. Тхьэмафэ къэс сгъэжъэшъурэп. Бирам хъумэ, е хьэдакIэ зиIэхэм агъажъэ.

Адыгэ хьалыжъом имафэ фэшъхьафэу, адыгэ къуаем, адыгэ шъуашэм ямафэхэр хэкум хэхыгъэхэу щыхагъэунэфыкIых мэфэ шъхьафхэм.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис